Tato podkapitola chemie věnující se chemickým výpočtům je zaměřena obecně na příklady s fyzikální veličinou látkové množství. Od těch jednodušších, jejichž cílem je určit neznámé hodnoty fyzikálních veličin souvisejících s látkovým množstvím na základě poskytnutých údajů, dojdete až k těm, u kterých budete muset určovat výtěžky nebo množství reaktantů chemických reakcí na základě výpočtů s látkovým množstvím. Stejně tak jsou v této kapitole obsaženy úlohy využívající hmotnostního zlomku, které ověřují vaše schopnosti určovat složení jak molekul, tak směsí. K úspěšnému vyřešení otázek se předpokládají dobré znalosti napříč celou chemií, od složení anorganických molekul až po základní biochemické reakce. Je tedy sice možné otázky z této kapitoly zkoušet „bez přípravy“, lepší však je věnovat se jim až po studiu chemické teorie.

V úlohách této kapitoly se obecně předpokládá znalost přibližných relativních atomových hmotností vodíku (1), uhlíku (12) a kyslíku (16), případně též dusíku (14). Ostatní potřebné relativní atomové hmotnosti bývají uvedeny v zadání. Při výpočtech se využívá toho, že relativní atomová hmotnost číselně odpovídá molární hmotnosti vyjádřené v jednotkách g/mol. U úloh pracujících s objemem plynu předpokládáme ideální chování plynu.

Modelové otázky - Látkové množství, hmotnostní zlomek

Medicína Chemie otázka ID 3667

Jaká je hmotnost 250 l amoniaku za standardních podmínek?


Medicína Chemie otázka ID 3666

Jaká je hustota směsi plynu tvořené ze 40 % kyslíkem a z 60 % dusíkem za standardních podmínek?


Medicína Chemie otázka ID 3665

Jakou hustotu má za standardních podmínek plynný oxid uhelnatý?


Medicína Chemie otázka ID 3663

Při reakci zinku s nadbytkem kyseliny chlorovodíkové vzniklo 20 l vodíku. Kolik gramů zinku reagovalo? Ar(Zn) = 65


Medicína Chemie otázka ID 3662

Kolik gramů glukózy vznikne v průběhu fotosyntézy, pokud je spotřebováno 100 litrů oxidu uhličitého (reakce probíhá za standardních podmínek)?


Medicína Chemie otázka ID 3661

Pro hmotnosti 1 atomu vápníku a 1 atomu hořčíku platí:


Medicína Chemie otázka ID 3660

Rozpustíme­‑li 1 mol bromidu draselného v 5 litrech vody, dostaneme roztok:


Medicína Chemie otázka ID 3659

Mezi základní jednotky SI patří:


Medicína Chemie otázka ID 3656

Avogadrova konstanta je:


Medicína Chemie otázka ID 3655

Určete hmotnost jednoho atomu přirozeného uhlíku:


1 [2] 3 4 5
Tipy k přijímačkám
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2022 Scholastik s.r.o.