LF OU - Lékařská fakulta na Ostravské univerzitě

Oficiální web fakulty

Jaké programy nabízí LF OU?

Lékařská fakulta OU (také LF OU) tedy fakulta na Ostravské univerzitě nabízí oborů několik. Co se týče bakalářského studia, nabízí 10 oborů studovaných prezenční formou, z nich 4 obory je možné taky studovat kombinovaně. V nabídce je rovněž 1 obor magisterského prezenčního studia. Dále je možné vybírat z nabídky navazujících magisterských programů, a to z 5 prezenčních a 4 kombinovaných. Na magisterské studium lze také navázat doktorským studiem. Nabízí 5 možností, z nichž všechny lze studovat jak prezenční, tak kombinovanou formou.

Budovy LF OU
Budovy LF OU

Pro přijímací řízení na této fakultě obecně platí, že probíhá pouze jednokolově formou písemného testu. Ty se vyplňují elektronicky na počítačích v místě fakultě. Odpovědi jsou navržené. Z nich se vybírá 1 správná, za níž uchazeč dostane právě jeden bod. Za špatné odpovědi se body neodečítají. Liší se oborové složení písemných testů v závislosti na vybraném oboru. Rozdílné jsou také stanovené nejnižší bodové hranice. Od přijímací zkoušky není možné upustit.

Všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství je magisterský prezenční studijní program, tedy standardní doba studia je 6 let. Po úspěšném ukončení studia absolvent získává titul MUDr., doktor.

První dva roky studia na LF OU jsou zaměřeny na teoretický základ, další semestry na něj navazují klinickými obory. Důležité jsou předměty z oboru veřejného zdravotnictví, ale i cizí jazyky. Teoretické znalosti jsou uplatňovány v praxi v oborech vnitřního lékařství, pediatrie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, a taky v ordinacích praktických lékařů. Uplatnitelnost absolventů je proto velmi různorodá, a tak si mohou vybrat, co je pro ně nejzajímavější.

Přijímací řízení má formu písemného testu. Jedná se o testy fyziky, biologie a chemie, jejichž rozsahy sledují osnovy středních škol. Každý test obsahuje 30 otázek, tedy celkově je možné získat 90 bodů. Pro eventuální přijetí je nutné získat celkově alespoň 45 bodů, avšak je nutné v každé části alespoň 10 bodů.

Ergoterapie

Tento obor je koncipován na 3 roky, po jeho ukončení absolvent získává titul Bc. Je možné ho studovat pouze prezenčně. Ergoterapie je obor, který využívá práci jako léčebný prostředek. Člověk aktivně vylepšuje svůj život a svoje zdraví tím, že se zapojuje do zaměstnání. Je ideální když tato aktivita kombinuje posílení fyzického i psychického zdraví. Studenti se připravují na práci ergoterapeuta. Ve své práci využívá diagnostické, terapeutické a preventivní techniky.

Studenti začínají s obecnými preklinickými obory. Důležitý je všeobecný přehled, a tak se studenti ergoterapie účastní také předmětů jako chirurgie, ortopedie a neurologie. Důraz se také klade na odborné cizí jazyky. Samozřejmostí je odborná stáž.

Přijímací test na LF OU se píše z biologie a z testu všeobecných znalostí. Na každou část je vymezeno 30 otázek, maximální počet bodů je tak 60. Minimální množství bodů, které je nutno získat je 20.

Fyzioterapie

Obor Fyzioterapie je bakalářský, po jeho absolvování je tedy udělován titul Bc. Standardní doba studia jsou 3 roky, je možné studovat pouze prezenčně. Po úspěšném ukončení jsou studenti připraveni na práci fyzioterapeuta. Je taky možné svoje znalosti a dovednosti prohloubit v navazujícím magisterském oboru Aplikovaná fyzioterapie.

Studijní plán kombinuje základní teoretické předměty se specializujícími předměty, jako je Fyzikální terapie a balneologie praxe, Úvod do kinezioterapie, Rehabilitační propedeutika a Elektroléčba, je nutné účastnit se i tělesné výchovy. Nedílnou součástí jsou také praxe.

V rámci přijímacího řízení se testují znalosti z oblasti biologie a fyziky. Každému testu je vyhrazeno 30 otázek, dohromady tedy 60. Minimální bodová hranice činí 22 bodů, tj. 12 bodů z biologie a 10 bodů z fyziky. Vzhledem k tomu, že je studium náročné i fyzicky, je součástí přijímacích zkoušek taky talentová zkouška. Talentová zkouška se koná a je hodnocena zvlášť. Je možné získat až 30 bodů, minimálně je nutné získat 3 body. Pořadí uchazečů je tak dáno součtem bodů z teoretické a praktické části.

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studium je bakalářské, po jeho absolvování je přidělen titul Bc. Je možné studovat pouze prezenčně. Studenti tohoto obor jsou připravováni na práci v laboratořích. Jejich práce je záslužná v tom ohledu, že se podílí na zpracování biologických vzorků a diagnostice nemocí.

Studenti jsou seznamování s laboratorní technikou, s elektronickými přístroji a s metodami zkoumání. Stejně důležitá je ale znalost vyšetřovaných parametrů a všech lékařských oborů. Jsou prohlubovány teoretické znalosti z oblasti biologie, chemie a fyziky. Laboranti musejí chápat mezioborové vztahy tak, aby přinášeli komplexní řešení. Důsledkem je také to, že se absolventi mohou uplatnit v laboratořích různých oborů. Proto jsou na začátku studia seznamováni s preklinickými předměty.

Obsahem přijímacího testu je dohromady 90 otázek z biologiefyziky chemie. Je tedy možné získat 90 bodů. V tomto případě se bodové minimum liší: pro biologii je to 10 bodů, pro chemii 8 a pro fyziku 5.

Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství

Nutriční terapie

Obor nutriční terapie je na LF OU bakalářským programem. Je možné ho studovat jak prezenčně, tak kombinovaně. V případě kombinovaného studia je nutné splnit stejný počet praxí. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni na práci nutričního terapeuta, tedy na poskytování péče, diagnostiky a prevence v oblasti výživy. Mohou se uplatňovat ve všech stravovacích zařízeních.

První rok studia se věnuje základním úvodním předmětů společné pro ostatní obory. Další dva roky jsou věnovány specializovaným předmětům. Na tyto znalosti a dovednosti mohou absolventi navázat magisterským studiem Výživa dětí a dospělých.

Přijímací testy se na LF OU píší z oblasti biologie a chemie. Každý test se skládá ze 30 otázek a je možné za něj získat 30 bodů. Je nutné získat dohromady minimálně 16 bodů, z toho 8 z biologie a 8 z chemie.

Ochrana a podpora zdraví

Jedná se o bakalářský studijní program koncipovaný na 3 roky, je možné studovat ho pouze prezenční formou.

Jak název napovídá, studium na LF OU připravuje budoucí absolventy na práci v oblasti ochrany a podpory zdraví. Spektrum vyučovaných předmětů je velmi rozmanité, a tak je i uplatnění absolventů velmi pestré. Nejprve jsou vyučovány teoretické předměty společné pro všechny bakalářské programy. Následně se výuka zaměřuje na hygienu, epidemiologii a životní prostředí. Praxe probíhají většinou v laboratořích. Je vhodné navázat na magisterský program a tyto různorodé znalosti prohloubit.

Přijímačky se skládají ze dvou testů, a to z biologie a chemie. Maximální možný bodový zisk je 60, minimální nutný zisk je 12 – 6 z biologie a 6 z chemie.

Pediatrické ošetřovatelství

Tento obor je koncipován na 3 roky, po jeho absolvování je přidělen titul Bc. Je možné ho studovat jak prezenčně, tak kombinovaně. Obor Pediatrické ošetřovatelství připravuje budoucí zdravotníky na poskytování péče dětem. Jedná se oblasti kojení, výživy, hygieny apod. Jedinečnou praktickou výuku zajišťuje nové simulační centrum. Absolventi se uplatňují v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost a ve všech typech dětských oddělení.

Přijímací zkouška na LF OU obsahuje test z biologie a ze společenskovědního testu. Za každý test je možné získat až 30 bodů. Minimální bodová hranice je pak nastavena na 10 bodů, tj. minimálně 5 bodů z každého testu.

Porodní asistence

Jedná se o bakalářský program plánovaný standardně na 3 roky. Po jeho absolvování je přiznán titul Bc. Je možné ho studovat pouze prezenčně. Absolvent programu je připraven na práci porodní asistentky, která spočívá v péči o matku před porodem, během něj, ale i po něm, v šestinedělí. V jejích kompetencích je rovněž péče o dítě. Práce probíhá v domácí prostředí, v ambulancích a v nemocnicích.

Studium na LF OU začíná společnými teoretickými předměty. Navazují předměty specializující se na gynekologii, porodnictví, rehabilitaci v porodní asistenci apod. Velmi důležitá je taky komunikace. Teoretické znalosti jsou doplněny o praxi pod odborným dohledem porodních asistentek.

Přijímací řízení se skládá ze dvou testů. Jde o 30 otázek z biologie a 30 otázek ze společenských věd pro dokázání všeobecného přehledu. Dohromady je možné získat 60 bodů. Je nutné získat minimum 20 bodů – 10 z každého testu.

Radiologická asistence

Bakalářský obor Radiologická asistence je koncipován na 3 roky. Po jeho absolvování je udělen titul Bc. Studium je možné pouze v prezenční formě.

Absolventi tohoto oboru se uplatňují v oborech radiodiagnostiky, radioterapie (tedy radiační terapie, která probíhá formou ozařování, ve složitějších případech radiologický asistent pomáhá onkologickému lékaři) a nukleární medicíny. Studenti se učí, jakým způsobem pracovat se zdroji ionizujícího záření, jak pracovat s diagnostickými metodami. Studium kombinuje znalosti z fyziky a medicíny, zároveň učí práci s vyspělou technikou. Důležitou součástí je komunikace s pacienty.

První dva semestry prohlubují znalosti z fyziky a přináší úvodní vhled do biologie prostřednictvím základních předmětů. Další čtyři semestry jsou zaměřeny především na praktickou výuku.

Přijímací řízení je realizováno prostřednictvím testu z biologie a fyziky. Z každého oboru je to 30 otázek. Dohromady je možné získat až 60 bodů, přičemž je nutné nasbírat alespoň 14 bodů, a to 8 z biologie a 6 z fyziky.

Všeobecné ošetřovatelství

Obor Všeobecné ošetřovatelství je bakalářský obor koncipovaný na 3 roky. Je možné ho studovat prezenční nebo kombinovanou formou. Absolventi jsou připraveni na práci zdravotní sestry.

Osa studijního plánu sleduje základní teoretické předměty společné všem zdravotnickým oborům. Účast je důležitá na všech obecných předmětech proto, aby měli studenti všeobecný přehled, a mohli se tak uplatnit ve všech zdravotnických oblastech. Na to navazují teoreticko-praktické předměty ošetřovatelské péče v konkrétních oblastech (tj. v chirurgických oborech, pediatrie, gynekologie, psychiatrie apod.). Studenti také v průběhu studia absolvují několik týdnů odborné praxe.

Přijímačky probíhají prostřednictvím testu z biologie a všeobecných studijních předpokladů. Každý test se skládá ze 30 otázek. Dohromady je možné získat 60 bodů, přičemž je nutné získat alespoň 20 bodů (10 bodů z biologie a 10 bodů ze všeobecného přehledu).

Zdravotnické záchranářství

Na tento bakalářský obor jsou standardně vyhrazeny 3 roky, forma je prezenční či kombinovaná. V případě kombinovaného studia je nutné splnit odbornou praxi v plném rozsahu. Jedná se oblast medicíny zabývající se urgentním příjmem, proto je tato profese velmi náročná.

Obor Zdravotnické záchranářství zahrnuje 900 hodin teorie a 2× tolik hodin praxe, která začíná již v prvním ročníku. Nejprve jsou vyučovány teoretické předměty společného základu, ty jsou doplněny specializačními předměty. Mezi ně například patří i řidičské dovednosti a volitelná sportovní příprava.

Přijímací řízení je písemné a praktické. Obsahuje 30 otázek z biologie a 30 otázek z fyziky. Celkově je možné získat 60 bodů. Minimální bodová hranice je 12, přičemž 6 bodů je nutné získat z biologie a 6 z fyziky. Součástí přijímacího řízení je taky praktická, talentová zkouška, která je nezbytná pro posouzení fyzického stavu uchazeče. Je nutné získat alespoň 3 body, maximum je 30. Výsledné pořadí uchazečů určuje součet bodů z písemných testů a z talentové zkoušky.

LF OU - Noc vědců 2023
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.