2. LF UK - 2. lékařská fakulta Karlovy univerzity

Oficiální web fakulty

2. LF UK a její obory

2. lékařská fakulta UK (2. LF UK) nabízí celkem 5 programů1 magisterský (Všeobecné lékařství), 3 bakalářské (Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství) a 1 navazující magisterský (Aplikovaná fyzioterapie).

Fakultní nemocnice v Motole je hlavní výukovou základnou posluchačů - 2. LF UK.
Fakultní nemocnice v Motole je hlavní výukovou základnou posluchačů 2. LF UK.

Všeobecné lékařství

Obor Všeobecné lékařství lze studovat pouze prezenční formou, je koncipován na 6 let a po jeho absolvování je udělován titul MUDr. Je možné ho studovat v českém i anglickém (tj. obor General Medicine) jazyce. Uplatnění po absolvování tohoto programu je velmi různorodé, a to z toho důvodu, že studijní plán obsahuje předměty, jako je například oční lékařství, stomatologie, pediatrie, rehabilitace, onkologie, gynekologie a porodnictví. Zároveň jsou ale vyučovány předměty jako soudní lékařství, a tak studenti získají vhled do oborů, které propojují medicínu s jinými oblastmi. Studenti proto získávají úplné lékařské vzdělání. Již od 2. ročníku se začínají studenti účastnit odborných praxí.

Přijímací řízení se skládá ze dvou kol: písemnou část následuje ústní pohovor. Písemný test má dvě části. První obsahuje 75 otázek a prověřuje znalosti biologie, fyziky a chemie. Za každou správnou odpověď je uchazeč ohodnocen 2 body. Druhou část představuje test všeobecných studijních předpokladů, který má za cíl zjistit schopnost logického myšlení, prostorové představivosti, porozumění textu a analytického myšlení. Ten se skládá ze 30 otázek, za každou z nich je možné získat 3 body. Bodovou hranici pro postup do ústní části pohovoru stanovuje děkan.

Ústní pohovor prověřuje na základě dvou vylosovaných otázek komunikační dovednosti a zájem o obor uchazečů. Zkouší tříčlenná komise – každý její člen může ohodnotit každou otázku maximálně 10 body, tedy dohromady je možné získat až 60 bodů. Body z písemné a ústní části se následně sečtou a rozhodují o pořadí uchazečů.

Všeobecné lékařství na 2. LF UK

Fyzioterapie

Obor Fyzioterapie je jediným bakalářský program 2. LF UK, který lze studovat prezenčně. Jedná se o studijní program bez specializace. Standardně jsou na něj vymezeny 3 roky, po nich absolvent získá titul Bc. Poté jsou absolventi připraveni na práci v oblasti rehabilitace a nápravy pohybového aparátu. Své znalosti a dovednosti nabyté ve studiu mohou prohloubit ale i v navazujícím magisterském programu Aplikované fyzioterapie organizované taktéž 2. LF UK.

V prvním ročníku si studenti projdou společnými předměty pro všechny lékařské obory, jako je anatomie, nebo anglická a latinská terminologie. Zároveň se začínají účastnit letních praxí, na které navazují letní praxe ve druhém ročníku a doplňují je klinické praxe v druhém a třetím ročníku. Předměty zabývající se fyzioterapií (jako například obecná metodika fyzioterapie a pohybové aktivity v sekundární prevenci) doplňují příbuzné obory (jako neurologie a ergoterapie) tak, aby měli absolventi všestranný vhled do problematiky.

2. LF UK má dvoukolovou přijímací zkoušku. První kolo se skládá ze dvou testů. První z nich obsahuje 60 otázek z biologie, fyziky a chemie, za každou je možné získat 2 body. Druhý test se skládá ze 30 otázek týkajících se všeobecných studijních předpokladů, které prověřují schopnosti logické úvahy, porozumění textu, prostorové představivosti a analytického myšlení. Za každou otázku se získávají 3 body, dohromady tedy 90.

Při splnění bodové hranice, kterou určuje děkan, dále uchazeč musí projít ústním pohovorem. V něm musí uchazeč před tříčlennou komisí prokázat komunikační dovednosti, schopnost argumentace a zájem o obor. Losuje si 2 otázky. Každý člen komise může udělit až 10 bodů za otázku, dohromady lze tedy získat za ústní pohovor 60 bodů. Součet bodů za písemnou a ústní část pak určuje pořadí uchazečů.

Všeobecné ošetřovatelství

Jedná se o bakalářský studijní program bez specializace sestavený standardně na 3 roky – po jeho absolvování je přiznán titul Bc. Je možné ho studovat pouze kombinovaně. Absolventi tohoto oboru mohou nastoupit na pozici všeobecné sestry, a to jak ve státním, tak soukromém sektoru.

V prvním ročníků studenti prochází základními teoretickými předměty, zároveň začíná odborná ošetřovatelská praxe. Ta probíhá až do třetího ročníku a je doplněna v druhém ročníku o prázdninovou praxi. Dále se účastní předmětů zabývající se mimo jiné farmakologií, výživou a ošetřovatelskou péčí v různých oblastech.

Přijímací řízení je dvoukolové. První část se skládá ze dvou písemných testů: první je zaměřen na biologii člověka. Druhá část je test všeobecných studijních předpokladů, který má za cíl zjistit schopnost uchazečů logické úvahy, porozumění textu, prostorové představivosti a analytického myšlení. V obou případech se jedná o 30 otázek, každá otázka je hodnocena 3 body.

Druhé kolo přijímaček je ústní pohovor. V něm má uchazeč dokázat před tříčlennou komisí zájem o obor a schopnost argumentace. Prověřuje se to na základě dvou vylosovaných otázek. Každý člen komise pak hodnotí každou otázku nejvýše 10 body, tj. dohromady 60 bodů.

Pediatrické ošetřovatelství 

Obor Pediatrické ošetřovatelství je bakalářský studijní program bez specializace, který lze studovat pouze kombinovaně. Po úspěšných 3 letech studia absolvent získává titul Bc. a je připraven na práci dětské sestry, jedná se tedy o nelékařské zdravotnické povolání. Uplatnění nachází ve státním i soukromém sektoru a může poskytovat ambulantní, lůžkové i terénní zdravotní služby.

V prvních dvou semestrech studenti procházejí společnými a základními předměty, jako je anatomie, základy biochemie, základy biofyziky a patologie. Rovněž také začínají ošetřovatelské praxe, část z nich probíhá v létě, na ně navazují ve druhém a třetím ročníku další. Ve druhém ročníku pokračují předměty jako farmakologie, komunikace v ošetřovatelství, prostor je věnován i speciální pedagogice. Ve druhém a třetím ročníku je velký prostor věnován ošetřovatelské péči v různých oblastech, jako například v dermatovenerologii, v neonatologii, v dětské neurologii, v ORL a v oftalmologii.

Přijímací řízení na 2. LF UK je dvoukolové. První kolo je písemné, jedná se o dva testy. Jeden z nich je test z biologie zaměřený na člověka, druhý prověřuje všeobecné předpoklady, tedy schopnost logického a analytického myšlení, porozumění textu a schopnost prostorové orientace. Ve druhém kole si uchazeč losuje dvě otázky. Cílem je prokázat schopnost argumentace a zájem o obor. Komise je tříčlenná, každý člen může udělit za každou otázku maximálně 10 bodů, tudíž je možné získat až 60 bodů.

Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.