LFHK CUNI - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Oficiální web fakulty

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (LFHK CUNI) nabízí jeden bakalářský program: Všeobecné ošetřovatelství, a dva magisterské: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Hlubší specializaci na konkrétní oblast je možné získat v navazujícím doktorském studiu také na LFHK, které nabízí mnoho variant a lze jej studovat jak v češtině, tak v angličtině. Nejprve jsou rozvíjeny teoretické znalosti studentů. Ty jsou následně doplněny o praxe v ordinacích lékařů a taky v nemocnicích. Zpravidla probíhají ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Budova teoretických ústavů LFHK CUNI
Budova teoretických ústavů LFHK CUNI

Programy, které LFHK CUNI nabízí:

Všeobecné ošetřovatelství

Studium je na LFHK prezenční, trvá 3 roky a po jeho úspěšném ukončení absolvent získá titul bakalář. Absolventi tohoto programu se uplatňují ve zdravotnictví jako všeobecné sestry.

V prvním ročníku si studenti procházejí základními teoretickými předměty, jako je anatomie, základy genetiky, základy biochemie, patologie, ale i obecnou psychologií a základy sociologie. Na teoretické předměty o ošetřovatelské péči rozdělené zvlášť podle lékařských oblastí navazují odborné praxe. Ty probíhají v hygienické stanici, v ordinacích praktických lékařů, v ambulantních zařízeních nemocnice, v LDN, na lůžkových interních a chirurgických odděleních a na gynekologické a porodnické klinice. Ve třetím ročníku pak probíhají praxe na dětském oddělení, neurologické klinice, psychiatrické klinice, rehabilitační klinice a na JIP, studenti si také vyzkouší poskytování domácí péče.

Přijímací řízení je jednokolové, probíhá prostřednictvím písemného testu. Ten ověřuje znalosti biologiesomatologie a chemie. Test má dohromady 60 otázek, odpovědi jsou navržené. Maximální možný bodový zisk za každý test je 20 bodů – dohromady je tedy možné získat 60 bodů. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem, ale pozor – za každou špatnou odpověď je strženo 0,25 bodu.

Všeobecné lékařství

Studium trvá 6 let a po jeho úspěšném ukončení získá absolvent titul MUDr., doktor medicíny. Absolventi oboru Všeobecné lékařství jsou připraveni díky kombinaci teorie a praxe na různorodou lékařskou činnost.

Na začátku jsou vyučovány základní teoretické předměty jako biofyzika a biostatistika, anatomie a latinská terminologie, ve druhém ročníku se studenti začínají účastnit praxí, a to v nemocnicích a sociálních zařízeních. V dalších semestrech studenti procházejí předměty ze všech oblastí medicíny tak, aby měli všeobecný přehled. Tomu odpovídají i praxe, které jsou vedeny v nemocnici zabývající se vnitřním lékařstvím, chirurgií, také probíhají u praktického lékaře. Šestý ročník je pak soustředěn hlavně na klinickou, nemocniční, ambulantní a terénní praxe, které probíhají ve dvou- až desetitýdenních celcích.

Přijímací řízení se na LFHK skládá z testu z biologiesomatologiechemie a fyziky. Na každou oblast je vymezeno 20 otázek, které mají nabídnuté odpovědi. Opět platí stejný systém: za každou správně zodpovězenou otázku je připočítán 1 bod, avšak špatná odpověď znamená mínus čtvrt bodu.

student LF

Zubní lékařství

Obor Zubní lékařství připravuje budoucí lékaře specializující se výhradně na péči o chrup. Standardní délka studia je 5 let, po něm absolvent získává titul MDDr., titul doktora zubního lékařství.

Studijní plán na LFHK kombinuje obecné lékařské předměty nutné pro pochopení veškerých souvislostí společně s předměty, které jsou zaměřené konkrétně na zubní lékařství. Tyto specializované předměty jsou vyučovány už od prvního semestru. Odborná praxe začíná ve třetím ročníku, pokračuje prázdninovou praxí ve čtvrtém ročníku a je zakončena v pátém ročníku. Studenti procházejí všemi oblastmi zabývající se zubním lékařstvím, jako je endodoncie, parodontologie, dětské zubní lékařství, ortodoncie apod. Jsou proto všestranně připraveni a mohou se uplatnit ve kterékoli oblasti zubního lékařství.

Přijímací řízení je shodné s tím pro obor Všeobecné lékařství na LFHK. Jedná se o test z biologiesomatologiechemie a fyziky – z každé oblasti po 20 otázkách. Otázky mají nabídnuté odpovědi. Za správně zodpovězenou otázku se připočítá 1 bod, za špatnou odpověď se odečítá čtvrt bodu.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové  - výukové středisko LFHK CUNI
Fakultní nemocnice Hradec Králové, výukové středisko LFHK CUNI, pavilony 40, 10.
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.