3. LF UK - 3. lékařská fakulta Karlovy univerzity

Oficiální web fakulty

Jaké obory představuje 3. LF UK?

3. lékařská fakulta UK (Univerzity Karlovy) neboli 3. LF UK nabízí dohromady šest studijních programů: jeden magisterský obor (Všeobecné lékařství), čtyři obory bakalářské (Fyzioterapie, Dentální hygiena, Nutriční terapie a Všeobecné ošetřovatelství) a jeden obor navazující magisterský (Intenzivní péče).

Budova 3. LF UK
Budova 3. LF UK

Všeobecné lékařství

Jedná se o šestiletý studijní program, který lze studovat pouze prezenčně. Absolventi získávají titul MUDr. Jak již název oboru napovídá, absolventi jsou připraveni velmi všestranně, a tak se mohou uplatnit ve všech lékařských oblastech.

V prvním ročníku studia se studenti seznamují se základy a úvody do problematiky buněčné medicíny, lékařské biofyziky a informatiky, terminologie, ale i zdravotnického práva. Na nabyté teoretické znalosti navazují další předměty všech lékařských oblastí tak, aby byli absolventi připraveni na práci ve všech oblastech. Důraz je také kladen na angličtinu pro lékaře.

Ve druhém semestru studia taky začínají odborné praxe. Ty pokračují následně ve čtvrtém ročníku prázdninovými praxemi v oblasti vnitřního lékařství a na klinickém oddělení podle výběru studenta. V pátém ročníku probíhají praxe v oblasti gynekologie a porodnictví, chirurgie a v jedné oblasti opět podle výběru. V šestém ročníku následně probíhá závěrečný blok praktické výuky a seminářů na klinikách chirurgických oborů: jde o ortopedii, plastickou chirurgii, popáleninovou medicínu, urologii, kardiochirurgii, neurochirurgii a anesteziologii a resuscitaci.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou kol. Písemná část obsahuje test z biologiefyziky a chemie, z každého předmětu jde o 30 otázek. Odpovědi jsou navržené – vybírá se ze čtyř možností. Maximálně lze získat 90 bodů. Bodovou hranici pro postup do dalšího kola stanovuje děkan fakulty. Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor, v němž má prokázat svoje komunikační a argumentační schopnosti na základě interpretace populárně vědeckého textu. Dohromady je možné získat 42 bodů – 25 za interpretaci a 37 za prokázání všeobecného rozhledu a schopnost kritického myšlení a prezentování vlastního názoru. V tomto kole již není cílem dokázat znalosti. Zkušební komise je tříčlenná a výsledkem celkového hodnocení je aritmetický průměr jejich individuálních hodnocení. Bodovou hranici pro přijetí opět stanovuje děkan.

Fyzioterapie

Obor Fyzioterapie je tříletý bakalářský program. Jediná možná forma studia je prezenční. Po jeho úspěšném dokončení je udělován titul Bc., a absolventi jsou tak připraveni na práci fyzioterapeuta.

V prvním ročníku jsou vyučovány úvodní předměty, jako je anatomie, biofyzika, genetika a odborná terminologie (česky i anglicky), zároveň se studenti začínají účastnit odborných letních praxí, které pokračují opět v druhém ročníku. Samozřejmě nechybí teoretické předměty zabývající se lékařskou etikou a medicínským právem. 3. LF UK také vyučuje předměty specializující se na masáž, rehabilitace a základy fyzioterapie. Důraz je ale kladen i na mezioborové propojení, a proto jsou ve studijním plánu zahrnuty předměty jako psychologie pro fyzioterapeuty a základy ergoterapie. Plán si mohou studenti přizpůsobovat podle sebe prostřednictvím povinně volitelných a volitelných předmětů.

Uchazeče o studium na 3. LF UK čeká dvoukolové přijímací řízení. První část přijímaček se skládá z písemného testu z biologie a fyziky. Z každého předmětu se jedná o 30 otázek, přičemž odpovědi jsou navržené – ze čtyř se volí jedna správná. Maximální počet bodů je 60. Druhé kolo je ústní pohovor, v němž lze získat až 25 bodů za interpretaci populárně vědeckého textu a dále je maximálně 37 body hodnocena argumentační a komunikační schopnost a prokázaní všeobecného rozhledu. Komise je tříčlenná a výsledné hodnocení je aritmetickým průměrem jejich hodnocení.

Dentální hygiena

Na studium 3. LF UK vymezila standardně 3 roky. Po úspěšném ukončení se absolvent stává bakalářem, titul Bc., a je připraven na práci dentálního hygienisty. Další možností je uplatnit svoje znalosti ve školství a účastnit se programů v oblasti prevence a podpory zdraví ústní dutiny, ve studijním plánu totiž nechybí předměty jako pedagogika.

 V prvních semestrech jsou vyučovány základy lékařské chemie a biochemie, biologie a lékařská terminologie, nedílnou součástí je i psychologie a komunikace. Začíná také odborné praxe, ve kterých jsou studenti nejdříve učeni chodu zubní ordinace, asistence lékaře a později samostatného ošetření pacienta. Studium se zabývá problematikou onemocnění ústní dutiny a preventivních činností.

Přijímací řízení je na rozdíl od ostatních programů 3. LF UK pouze jednokolové, probíhá písemně. Zahrnuje testy z biologie a chemie – od každého předmětu po 30 otázkách se čtyřmi navrženými odpověďmi, kdy právě jedna z nich je správná. Za každou otázku je možné získat jeden bod, maximální počet bodů je tedy 60. Bodovou hranici pro přijetí stanovuje děkan.

Nutriční terapie

Jedná se o bakalářský program, který je koncipován na 3 roky. Na jeho konci je po složení státních závěrečných zkoušek udělen titul Bc. Na 3. LF UK je možné ho studovat pouze prezenčně. Absolventi mají široké uplatnění: místo naleznou ve stravovacích zařízeních různého typu, na lůžkových odděleních specializovaných na pacienty, kteří potřebují kvůli zdravotnímu znevýhodnění úpravu stravy. Uplatnit se mohou i ve vědecké činnosti a podílet se na vývoji a inovacích. V současné době je také hojně rozšířené povolání nutričního terapeuta jako poradce pro lidi, kteří by rádi upravili svoje stravovací návyky. V této oblasti jim mohou poskytnout rady podložené vysokoškolským studiem.

Obor nutriční terapie na 3. LF UK

Na začátku jsou vyučovány předměty jako anatomie, biologie, chemie a biochemie. Tyto základní a společné předměty s jinými obory jsou doplněny o specializované předměty na základy výživy a dietologie, nedílnou součástí jsou i předměty týkající se hygieny. Pro všeobecný přehled studenti prochází i základy klinické medicíny. Odborné praxe probíhají ve školním zařízení, na hygienické stanici, ve stravovacím provozu a ve zdravotnickém ústavu, studenti také nahlédnou do potravinářské technologie.

Přijímačky na 3. LF UK jsou dvoukolové: jedná se o písemný test a ústní pohovor. Písemný test se skládá ze dvou částí, a to ze 30 otázek z biologie a ze 30 otázek z chemie. Ze čtyř nabídnutých odpovědí je správně pouze jedna, za níž je možné získat právě jeden bod. Ústní část spočívá v interpretaci populárně vědeckého textu (max. 25 bodů) a za schopnost komunikace a argumentace a všeobecný přehled (max. 37 bodů). Výsledné hodnocení je aritmetickým průměrem individuálních hodnocení tříčlenné komise.

Všeobecné ošetřovatelství

Studium na 3. LF UK je prezenční bakalářské, tudíž po absolvování (standardně) tří let získává student titul Bc. Obor Všeobecné ošetřovatelství připravuje absolventy na budoucí povolání všeobecné sestry.

Nejprve studenti procházejí základními teoretickými předměty. Důležité jsou zejména předměty Ošetřovatelské postupy a Ošetřovatelská péče. Studijní plán se věnuje ošetřovatelské péči v každém oboru zvlášť, je proto vyučována ošetřovatelská péče v dermatovenerologii, v gynekologii a porodnictví, v chirurgických, interních a pediatrických oborech, v psychiatrii, v onkologii a hematologii, v oftalmologii, v otorinolaryngologii a ve stomatologii. Tyto předměty jsou teoreticko-praktické, studenti jsou v nich seznámeni se všemi oblastmi, ve kterých se mohou uplatnit. Teoretické předměty jsou doplněny odbornými praxemi, které prostupují celým studiem. Praxe jsou pestré – studenti je absolvují v různých typech zdravotních zařízení.

Přijímací řízení 3. LF UK má dvě části – písemnou ústní. První kolo obsahuje 50 otázek ze základů biologie člověka, přičemž všechny odpovědi mají navržené čtyři odpovědi a právě jedna je správná. Maximálně počet bodů je 50. Druhé kolo spočívá v ústním pohovoru, kde uchazeč interpretuje populárně vědecký text – lze získat až 25 bodů. Jsou ověřovány komunikační a argumentační schopnosti a všeobecný přehled – za to je možné získat až 37 bodů. Finální hodnocení je aritmetickým průměrem tří členů komise. V obou kolech bodovou hranici pro postup určuje děkan na základě výsledků.

Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.