1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Oficiální web fakulty

1. lékařská fakulta UK (1. LF UK) je největší lékařská fakulta v České republice. V mnoha ohledech je studium na této fakultě jedinečné. Důležitá jsou především vytvořená simulační centra, která mají studenty připravit na vlastní praxi. Zároveň spolupracují s několika pražskými nemocnicemi, a pokrývají tak většinu lékařských oborů. 

1. LF UK nabízí 2 magisterské lékařské programy: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a 6 bakalářských nelékařských zdravotnických programů: Fyzioterapie, Porodní asistence, Adiktologie, Ergoterapie, Nutriční terapie a Všeobecné ošetřovatelství. Otevírají i navazující magisterské programy, a to Adiktologii, Výživu dospělých a dětí a Ergoterapii.

Jaké programy si pro vás 1. LF UK připravila?

1. lékařská fakulta UK (1. LF UK) je největší lékařská fakulta v České republice. V mnoha ohledech je studium na této fakultě jedinečné. Důležitá jsou především vytvořená simulační centra, která mají studenty připravit na vlastní praxi. Zároveň spolupracují s několika pražskými nemocnicemi, a pokrývají tak většinu lékařských oborů. 1. LF UK nabízí 2 magisterské lékařské programy: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a 6 bakalářských nelékařských zdravotnických programů: Fyzioterapie, Porodní asistence, Adiktologie, Ergoterapie, Nutriční terapie a Všeobecné ošetřovatelství. Otevírají i navazující magisterské programy, a to Adiktologii, Výživu dospělých a dětí a Ergoterapii.

Všeobecné lékařství

Jedná se o šestiletý obor, který je možné studovat prezenční formou. Po jeho úspěšném ukončení je absolventovi udělen titul MUDr. Během šesti let získávají studenti teoretické znalosti a praktické dovednosti tak, aby byli schopni uplatnit se ve všech typech lékařských zařízení. Zaměření absolventů je velmi pestré.

Studium je rozděleno na dva pomyslné bloky: první tři roky se věnují teoretickým oborům, druhá polovina studia je naopak koncipována pro klinické obory. Studenti přizpůsobují svoje studijní plány pomocí volitelných předmětů, které si musí volit tak, aby dosáhli na požadovanou kreditovou hranici. V nabídce je přes 400 předmětů, z toho zhruba 60 z nich je vyučováno v anglickém jazyce.

Posluchárna 1. LF UK
 
Posluchárna 1. LF UK
 

Přijímačky se skládají z písemného testu fyziky, chemie a biologie, z nichž každý zahrnuje 70 otázek, dohromady je to tedy 210 otázek. Volí se jedna nebo více správných odpovědí. Každá správně zodpovězená otázka se hodnotí jedním bodem, maximální počet bodů je 210. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Je možné ještě získat dalších 60 bodů jako bonifikaci za studijní úspěchy ze střední školy z matematiky (tj. 30 bodů), nebo za umístění v krajském kole olympiády z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy (opět 30 bodů).

Výhodou také je, že 1. LF UK umožňuje od přijímací zkoušky upustit, a to v tom případě, kdy má uchazeč vynikající prospěch na střední škole, tzn. průměr známek na vysvědčení na střední škole v 1., 2., 3. a 4. ročníku nepřesáhl 1,10. Zároveň ve stejném období z fyziky, chemie a biologie jeho známka nebyla horší než 2. Taky musí prokázat to, že v tomto daném období úspěšně absolvoval výuku českého jazyka.

Zubní lékařství

Obor Zubní lékařství je magisterský pětiletý program. V průběhu studia uplatňují studenti nabyté teoretické znalosti v praxi, a tak jsou po úspěšném ukončení schopni vědecké činnosti, také jsou připraveni k získání dalších odborných osvědčení, například v oboru ortodoncie, ale i samostatné práce v zubní ordinaci. Na konci studia získává titul MDDr.

Přijímací zkouška je pro tento obor stejná jako pro obor Všeobecné lékařství, tudíž uchazeč, který si podal přihlášku na oba obory, skládá zkoušku jenom jednou. Jediný rozdíl je v případné bonifikaci, za níž je možné navíc získat maximálně 30 bodů. Celkový součet tak není 270, ale pouze 240. Odlišné je také to, že není možné od přijímacích zkoušek upustit.

Fyzioterapie

Jedná se o zdravotnický program, který se zabývá pohybovým aparátem. V rámci studia se studenti naučí diagnostikovat pohybové nedostatky, teoreticky pracovat s neinvazivními léčebnými prostředky, které následně realizují v praxi. Absolventi se tak mohou uplatnit v regulované zdravotnické praxi na pozici fyzioterapeut. Přispívají k prevenci, k podpoření normální funkce pohybového aparátu, k diagnostice případných problémů a k navrhování jejich řešení.

Přijímací zkouška obsahuje pouze test biologie. Má celkem 100 otázek, přičemž může být jedna nebo více správných odpovědí. Správně zodpovězená otázka znamená jeden bod – maximální počet bodů je tak 100. Za nesprávnou odpověď se bod nestrhává. Upuštění od přijímaček je možné v případě, že průměr známek na vysvědčení v 1., 2., 3. a 4. ročníku na střední škole se rovná 1,00.

Jeden z oborů 1. LF UK je fyzioterapie.
 
 

Porodní asistence

Absolventi tohoto studia jsou připraveni na práci porodní asistentky. Pečují o matku před těhotenstvím, v jeho průběhu, při porodu, ale i po něm. Nedílnou součástí je i péče o dítě. Během studia je kladen důraz jak na teoretické, tak praktické poznatky, aby absolventi byli připraveni na provádění péče samostatně.

1. LF UK na přijímacích zkouškách ověřuje znalost středoškolské biologie. Test má dohromady 100 otázek. Každá z nich má navržené odpovědi, přičemž může být správně jedna nebo několik. Za každou správně zodpovězenou otázku se počítá 1 bod, za špatně zodpovězenou otázku se body neodečítají.

Adiktologie

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni na práci s osobami užívající návykové látky. Teoreticky i prakticky jsou připraveni na prevenci a léčbu. Nedílnou součástí je právní problematika. Obor Adiktologie je možné studovat prezenčně i kombinovaně – v obou případech jsou požadavky na přijímací řízení stejné.

Přijímací řízení má dvě složky: test biologie a test z adiktologie. Test z biologie testuje znalosti z biologie sledující osnovy středních škol, má 100 otázek, přičemž odpověď se vybírá z více variant. Za každou správně zodpovězenou otázku je právě 1 bod, zároveň se body neodečítají. Test z adiktologie má pouze 50 otázek, pro něž platí stejná pravidla. 

Ergoterapie

Obor ergoterapie se snaží o normální život lidí s jakýmkoliv typem postižení nebo znevýhodnění. Studenti se učí takové metody, aby pomohli pacientům v největším možném měřítku zapojit se do běžného samostatného života. Absolvent získává po 3 letech studia titul bakalář.

Přijímací zkouška na 1. LF UK testuje znalosti biologie. Test má 100 otázek s navrženými odpověďmi, přičemž může být správně jedna nebo více z nich. Za správnou odpověď uchazeč získává 1 bod.

Nutriční terapie

Jedná se o tříletý studijní program, po jehož absolvování úspěšní studenti získávají titul bakalář. Nutriční terapeuti jsou klíčoví v poskytování péče v oblasti výživy. Tento studijní program připraví studenty diagnostikovat a následně řešit problémy týkající se chyb ve výživě. Absolventi tohoto oboru se individuálně zaměřují také na pacienty s poruchami příjmu potravy a vedou je k nápravě jejich vztahu k jídlu.

Přijímací řízení ověřuje znalosti ze středoškolské biologie. Test se skládá ze 100 otázek – uchazeči vybírají z navržených odpovědí, kdy může být správná jedna nebo více z nich. Za každou správnou odpověď je právě 1 bod.

Všeobecné ošetřovatelství

Absolvent tohoto oboru je připraven na výkon práce všeobecné sestry, tedy na preventivní, diagnostickou a léčebnou péči o pacienty. Studium trvá 3 roky, po jeho absolvování student získává titul Bc.

Přijímačky se na 1. LF UK skládají pouze z písemného testu biologie. Test obsahuje celkem 100 otázek s navrženými odpověďmi, přičemž může být správně jedna nebo více z nich. Za každou správnou odpověď se připočítá právě 1 bod, za špatně zodpovězenou nebo nezodpovězenou otázku se body neodečítají. Upuštění od přijímací zkoušky není možné.

Anatomický ústav 1. LF UK
 
Anatomický ústav 1. LF UK
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.