LF MUNI - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Oficiální web fakulty

Lékařská fakulta je jednou z deseti fakult Masarykovy univerzity (LF MUNI). Co se týče bakalářského studia, nabízí deset programů: Dentální hygiena, Fyzioterapie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Nutriční terapie, Optika a optometrie, Ortoptika, Porodní asistence, Radiologická asistence, Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství. V rámci magisterského studia to jsou tři programy: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Společným a zásadním faktorem všech zmíněných oborů je předpoklad empatie a výborné schopnosti komunikace. Oba zmíněné předpoklady jsou naprosto nezbytné pro vykonávání práce, která vás jako budoucí absolventy LF MUNI čeká, a je více než jasné, že budou potřeba na denní bázi. Jsou navzájem propojené, protože empatie je klíčová při každé komunikaci s pacientem a je ovšem důležitá i mezi zdravotníky navzájem. Mezi další klíčové schopnosti patří odolnost (fyzická i psychická), odpovědnost a přirozená intuice.

Na LF MUNI mají jednotlivé programy pro přijímací řízení rozdílné požadavky, v zásadě ale platí, že se skládají oborové testy z biologie, chemiefyziky (resp. v jednotlivých programech se jedná o různé kombinace těchto tří oborů). V rámci programů se také liší, jakou mají bodovou hranici pro přijetí – vždy platí, že informace o této hranici naleznete na webových stránkách pod příslušným oborem. My vám jednotlivé obory dále krátce představíme.

U všech oborů platí, že předběžný počet přijatých je pouze orientační. Uchazeči jednotlivých oborů jsou seřazeni podle bodového zisku po sečtení všech částí přijímacích zkoušek, a přijati jsou ti, kteří se nacházejí nad očekávanou hranicí přijímaných. Každý rok může však dojít k posunu této hranice, a to proto, že se zohledňuje počet uchazečů a rovněž úroveň jejich znalosti. Z toho pravidla se vymyká pouze obor Zdravotnické záchranářství, protože součástí zkoušek je také praktická část, o tom se dočtete níže.

Bakalářské programy na LF MUNI

Dentální hygiena

Dentální hygiena na LF MUNI

Absolventi tohoto programu jsou kvalifikováni jako zdravotničtí pracovníci. Zabývají se oblastí orální hygieny a uplatňují se zejména v preventivní a léčebné péči, ať už ve spolupráci se zubním lékařem, nebo samostatně. Hlavním posláním absolventů tohoto oboru je vzdělávat pacienty v oblasti zubní hygieny a poskytovat jim prevenci před vznikem nemocí ústní dutiny. Absolventi získají díky povinné odborné praxi přehled o organizaci provozu zdravotnického zařízení, které slouží k poskytování péče o ústní hygienu. Také se mimo jiné mohou zapojovat do vybraných oblastí vědecké činnosti, účastnit se výzkumů a různých projektů.

Studium na LF MUNI  je výrazně orientované na uplatňování teorie, jíž studenti získají na začátku studia, v odborné praxi, která je povinná už od prvního ročníku. Úspěšní studenti jsou tak po třech letech studia připraveni na samostatnou práci. Pro tento obor neexistuje navazující studium.
Přijímací řízení probíhá pouze písemně a jedná se o testy z biologie a chemie. Každý tento obor je zastoupen 40 otázkami, na které je vymezeno 50 minut času. Test má předem navrhnuté odpovědi, přičemž pokaždé je správná právě jedna z nich. Každá správně vyplněná odpověď je za jeden bod, dohromady tedy můžete získat 80 bodů. Svou náplní test pokrývá středoškolské učební osnovy.

Fyzioterapie

Jeden z oborů LF MUNI je fyzioterapie.

Obor je především pro ty, kteří se zajímají o anatomii člověka. Velkou výhodu vám přinese, pokud se dlouhodobě věnujete sportu, protože praktická aplikace oboru je skutečně fyzicky náročná. Stejně tak je ale fyzioterapie náročná psychicky, protože se zdravotníci neustále setkávají s pacienty, které musí empaticky vyslechnout. Hlavním cílem fyzioterapie je přinášet pacientům řešení v oblasti pohybového aparátu – ať už dlouhodobě zdravým pacientům, kteří mají krátkodobý problém, tak i trvale nemocným. 

Celé studium je podloženo praxí v různých brněnských nemocnicích. Absolventi fyzioterapie na LF MUNI se uplatní ve státních zdravotnických zařízeních i v soukromé oblasti.Pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je nutné se připravit podle středoškolských osnov na oblasti fyziky, chemie a biologie. Jedná se o tři testy, přičemž na každý je vymezeno 50 minut času a z každého můžete získat maximálně 40 bodů, v součtu tedy 120. Otázky jsou opět uzavřené, vybíráte z navržených odpovědí a každá otázka má právě jednu správnou odpověď, za kterou dostáváte právě jeden bod. Pro akademický rok 2021/2022 byl hraniční počet bodů 84.

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Laboratorní diagnostika na LF MUNI

Tento obor je zaměřen na diagnostická vyšetření. V průběhu studia se studenti naučí pracovat s různými druhy testů, které se užívají pro diagnostiku odlišných nemocí, a naučí se pomocí nich stanovovat přesné diagnózy. V rámci praxe se studenti podívají do klinických laboratoří fakultních nemocnic.
Přijímací zkoušky se skládají ze dvou testů, a to biologie a chemie. Na každý test je vyhrazeno 50 minut a sestává se ze 40 otázek s uzavřenými možnostmi – každá správná odpověď je hodnocena právě jedním bodem, v součtu je to tedy maximálně 80 bodů. V roce 2021/2022 byla bodová hranice 59 bodů.

Nutriční terapie

Po vystudování tohoto oboru se z vás stane nutriční terapeut, tedy zdravotnický pracovník. V dnešní době může být výživovým poradcem téměř každý, ale rozhodně nemůže svoje nabídky podložit bohatým teoretickým, ale i praktickým základem nabytým na LF MUNI. V tomto oboru vás totiž čeká teoretický základ, který je společný pro všechny zdravotníky (jde například o anatomii, fyziologii, farmakologii ad.). Nedílnou součástí je také nahlédnutí do technologie přípravy pokrmů. Podíváte se ale také do laboratoří, na kliniky a do ambulancí.

Po prvním roce studia se potom zapojíte i do praktického fungování zdravotnického a školského stravovacího zařízení.Po absolvování bakalářského studia můžete navázat studiem magisterským na LF MUNI. Posláním absolventů je vést pacienty k takovému životnímu stylu, který pro ně bude prospěšný a zároveň bude prevencí proti nemocím.
Přijímací zkoušky se píšou z oblasti biologie chemie a svou náplní odpovídají středoškolským osnovám. Každý ze dvou testů má 40 otázek s navrženými odpověďmi, z nichž je vždy právě jedna správná a za kterou dostanete právě jeden bod. Dohromady tedy můžete získat 80 bodů. Nad jedním testem nemůžete strávit více než 50 minut.

Nutriční terapie jako jeden z oborů na LF MUNI

Optika a optometrie

V rámci studia tohoto oboru na LF MUNI získávají studenti teoretické znalosti z anatomie, fyziologie, farmakologie a oftalmologie. Klíčovým předmětem je fyzika. Důraz je též kladen na praxi, která probíhá v očních klinikách. Studenti se naučí vyšetřovat vady zraku a určovat jejich diagnózu, také se naučí zacházet se specializovanými přístroji. Důležitý je však i kontakt se samotnými pacienty a poradenská činnost.

Uchazeč musí projít v rámci přijímacích zkoušek dvěma testy, které svou náplní odpovídají středoškolským osnovám. Jedná se o testy z biologie fyziky. Otázky jsou uzavřené, správná je vždy pouze jedna odpověď, která je oceněna jedním bodem. V každém testu je 40 otázek, celkový maximální počet bodů je tedy 80. Pro akademický rok 2021/2022 byla bodová hranice 38.

Ortoptika na LF MUNI

Ortoptika

Hlavním předmětem zájmu tohoto oboru na LF MUNI jsou vady zraku, přičemž celé studium se zaměřuje převážně na dětské pacienty. Tento obor vyniká tím, že katedra optometrie a ortoptiky je v České republice jediná svého druhu. Nabyté teoretické znalosti jsou doplněny o praxe v různých ordinacích. Studenti se mimo jiné naučí pracovat se speciálními přístroji.
Náplní přijímací zkoušky jsou znalosti, které odpovídají středoškolským osnovám z oblasti biologie fyziky. Každé z těchto oblastí je věnováno 40 otázek, které mají navrhnuté možnosti. Za každou správně zvolenou se počítá klasicky jeden bod, maximální počet bodů je tedy 80. V akademickém roce 2021/2022 poslední přijatý získal 31 bodů. Každý test je limitován 50 minutami.

Porodní asistence

Porodní asistence na LF MUNI

Tento obor je na LF MUNI vhodný pro ty, které zajímá oblast porodnictví gynekologie. Naprosto nezbytnou vlastností je empatie, jelikož nejdůležitějším posláním porodní asistentky či porodního asistenta je péče o matku a dítě, a to jak před porodem, tak také v jeho průběhu a v období šestinedělí. Nutná je schopnost rychlého myšlení, zhodnocení situace a okamžitého jednání. Důležitým předpokladem je také schopnost pracovat samostatně, ale i v týmu. Nabyté znalosti z oblasti fyziologie a gynekologie studenti ověřují a uplatňují v praxi, které je věnována velká pozornost v průběhu celého studia.

Přijímací zkoušky probíhají pouze písemně a postihují vědomosti odpovídající středoškolským osnovám z oblasti biologiechemie somatologie.
Testy mají podobu otázek s několika možnostmi, mezi kterými volíte tu správnou a za každou dostanete právě jeden bod. Na každý test skládající se ze 40 otázek je vyhrazeno 50 minut času. Maximální možný počet bodů je tedy 120. V roce 2021/2022 měl poslední přijatý 76 bodů.

Radiologická asistence

Radiologická asistence

Studium oboru je provázeno teoretickými znalostmi z fyziky biologie člověka a je velmi těsně spjato s praktickým uplatněním. Spojuje a uvádí do praxe fungování nukleární medicíny, radiační onkologie a radiodiagnostiky. V rámci tohoto programu se naučíte bezpečně pracovat se zdroji ionizujícího záření. Klíčová je také jejich aplikace s co největším využitím. Důraz se klade též na znalosti radiační ochrany při aplikaci ionizujícího záření v medicíně.

V současnosti neexistuje navazující magisterské studium, a tak absolvent radiologické asistence končí své vzdělání v tomto oboru jako bakalář.Přijímací zkoušky probíhají písemnou formou, a to z oblasti biologie a fyziky, náročností odpovídají osnovám středních škol. Každý test trvá 50 minut a skládá se ze 40 otázek s navrženými možnostmi, mezi nimiž je právě jedna správná a za niž dostanete jeden bod. Maximální počet bodů, které můžete získat, je tedy 80. V akademickém roce 2021/2022 byla bodová hranice pro přijetí 27 bodů.

Všeobecné ošetřovatelství

Studium tohoto oboru na LF MUNI vás připraví velmi všestranně – jako absolventi budete posuzovat zdravotní stav pacientů, poskytovat jim potřebnou péči a zároveň se zaměřovat na prevenci. Nedílnou součástí je spolupráce s dalšími zdravotníky. V průběhu celého studia dochází k maximálnímu kontaktu s praxí, celkově v ní student stráví v brněnských, ale i jiných nemocnicích v České republice 2 300 hodin. Díky tomu jsou studenti po úspěšném absolvování tohoto programu bezpečně připraveni na samostatnou práci.

Pro přijetí musíte úspěšně složit testy z biologie somatologie (tedy nauky o lidském těle, o jeho složení a funkcích). Opět oba testy vycházejí z obsahu středoškolských osnov. Každý test obsahuje 40 otázek, odpovědi jsou předem navržené a za každou správně vybranou získáte právě jeden bod. Dohromady můžete tedy získat až 80 bodů. Nad každým testem lze strávit maximálně 50 minut. V akademickém roce 2021/2022 poslední přijatý získal 50 bodů.

Zdravotnické záchranářství

Obor zdravotnické záchranářství

Klíčovým faktorem při rozhodování o tom, zda se na tento obor LF MUNI hlásit, či ne, by měla být vaše psychická fyzická odolnost. V praxi totiž musíte disponovat nejenom teoretickými základy, ale také zručností, rychlostí, a především jasnou rozhodností. Musíte být schopni přesné a rychlé analýzy dané situace a stejně tak musíte zvládnout její rychlé řešení, a to v jakémkoli prostředí a v jakékoli situaci. Absolventi se na denní bázi budou potkávat s resuscitační péčí a oddělením urgentního příjmu. Velmi důležitá je komunikace, ať už se samotnými pacienty, nebo s ostatními zdravotníky. Zároveň se nevyhnete ani administrativní činnosti.Každý uchazeč o toto studium musí včas doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Nezbytná je určitá fyzická zdatnost, proto je součástí přijímacích zkoušek na tento obor (jako jediný mezi lékařskými) také praktická část: jako uchazeč musíte zvládnout shyby (pro muže je minimální počet shybů 5, pro ženy 3), dále Jacíkův celostní motorický test (muži musí provést během 2 minut minimálně 70 změn, ženy 60) a tzv. Beep test (či „člunkový běh“) na 20metrové trati od čáry k čáře (limity jsou pro muže 8,5 sekundy a pro ženy 7,5). Za předpokladu, že splníte všechny potřebné limity, získáváte 40 bodů (za shyby 16, za Jacíkův test 14 a za Beep test 10).

písemnému testu jsou připuštěni všichni. Jedná se o testy z fyziky biologie, které obsahově korespondují s obsahem středoškolských osnov. Opět se každý test skládá ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, v němž za každou správnou odpověď získáváte právě jeden bod. Každý test rovněž trvá 50 minut.

Body z praktické a písemné části se sčítají, celkem tedy můžete získat až 120 bodů. Stejně jako u ostatních programů záleží na počtu uchazečů a jejich znalostech – standardně jsou všichni uchazeči seřazeni a hranice se udělá pod posledním, který se umístí v předpokládaném počtu přijímaných. V akademickém roce 2021/2022 měl poslední přijatý 83 bodů.

Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.