A. Všeobecné obchodní podmínky při nákupu studijních plánů

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Scholastik s.r.o. se sídlem Lelekovice 755e, 66431 Lelekovice, IČO: 14130823, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod značkou C 126599 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování přístupu do služby studijních plánů na webech oscio.cz, med.scholastik.cz a scholastik.cz (dále jen „Služba“). Služba spočívá ve zpřístupňování úloh, testů a vybraného textového anebo audio- či audiovizuálního obsahu poskytovatele či jiných osob na stránkách uvedených stránkách či případně dalších stránkách poskytovatele. Obsah je zpřístupňován pouze registrovaný\m platícím uživatelům, nestanoví-li poskytovatel jinak. Neregistrovaní uživatelé uvidí ukázkovou část obsahu.

1.2. Služba je dostupná prostřednictvím přihlašovacích formulářů na webech oscio.cz, med.scholastik.cz a scholastik.cz. Služba není určena osobám mladším 15 let.

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit a to zejména v případě:

1.3.1. změny právních předpisů,

1.3.2. změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli,

1.3.3. změny výkladu právních předpisů,

1.3.4. změn technických parametrů internetu,

1.3.5. změn v odvětví srovnatelných služeb,

1.3.6. změn licenčních podmínek ze strany třetích osob pro autorskoprávně chráněný obsah užívaný v rámci Služby apod.

1.4. Změna Podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) anebo (podle volby poskytovatele) zobrazením upozornění po přihlášení uživatele do uživatelského rozhraní jeho účtu. Změnu Podmínek, která se na něj bude vztahovat, může uživatel odmítnout. V takovém případě může smlouvu o poskytování přístupu do Služby kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemně s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem takového období. Výpověď může být provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele nebo z příslušného e-mailu poskytovatele.

1.5. Vyslovením souhlasu s novou verzí Podmínek uživatelem pozbývají předchozí Podmínky vůči takovému uživateli účinnosti a nová verze Podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování přístupu do Služby. Pro informaci o způsobu zpracování osobních údajů uživatelů platí vždy nejnovější verze poučení o tomto zpracování uvedená na webových stránkách Služby.

1.6. Uživatel se okamžikem registrace a/nebo započetím užívání Služby zavazuje, že bude Službu užívat v souladu s těmito Podmínkami, právními předpisy a pokyny poskytovatele a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování přístupu do Služby (dále jen „Smlouva“) provede uživatel vložením studijního plánu do košíku na webové stránce Služby, vyplněním osobních údajů a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko (dále jen „objednávka“). Uživatel je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Uživatel je povinen vždy vyplnit políčka označená jako povinná.

2.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli poskytovatel umožní uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Akceptací je Smlouva uzavřena.

2.3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel započne s poskytováním Služby dle Smlouvy neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

2.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít s ním Smlouvu (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména u osob, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvy s poskytovatelem. Za tímto účelem povede poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob (zejména jejich e-mailových adres a přezdívek). Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může (s ohledem na to, že při začátku poskytování Služby může být poskytováno cenově zvýhodněné zkušební období) odmítnout uzavření Smlouvy v případě, kdy by se stejný uživatel registroval do Služby opakovaně, případně takovému uživateli odmítnout poskytnout zvýhodněné zkušební období. Za stejného uživatele se považuje zejména osoba se stejnou e-mailovou adresou, stejnou platební kartou, se stejným telefonním číslem či stejným zařízením využívajícím Službu.

2.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

2.6. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.7. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

2.8. K uzavření smlouvy je tedy standardně nutné vložit vybranou službu do košíku na příslušné webové stránce poskytovatele, vyplnit příslušný formulář s osobními údaji a kliknout na příslušné tlačítko, přičemž musí dále dojít k potvrzení ze strany poskytovatele (např. zpřístupněním rozhraní). Zjišťování a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky je možné neomezeně až odeslání příslušného formuláře.

2.9. Smlouva včetně Podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn do ní kdykoliv nahlédnout na základě písemné žádosti a prokázání své totožnosti.

III. TRVÁNÍ SMLOUVY

3.1. Není-li výslovně sjednáno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

3.2. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

3.3. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou jeden měsíc, nelze ji vypovědět. Je-li uživatelem zvolena jako platební metoda platba kartou, bude Smlouva automaticky prodloužena vždy o jeden další měsíc, pokud uživatel neukončí Smlouvu ve svém uživatelském účtu Služby nejpozději poslední den trvání Smlouvy. Na tuto skutečnost bude uživatel upozorněn e-mailem před koncem příslušného období.

3.4. Uživatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Odstoupení nejlépe provede vyplněním formuláře a jeho odesláním z registrační e-mailové adresy na adresu: info@scholastik.cz. Uživatel není oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud před uplynutím lhůty pro odstoupení čerpal v rámci Služby Výhody (ve smyslu čl. IX).

3.5. Výpověď může být uživatelem provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele, případně v rámci rozhraní Služby k tomu určeným nástrojem nebo z poskytovatelem příslušného e-mailu poskytovatele či oznámením v rámci rozhraní Služby.

3.6. Není-li stanoveno jinak, je výpovědní lhůta 1 měsíc, a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem takového měsíce. Právo na výpověď nebo odstoupení plynoucí přímo ze zákona není dotčeno.

3.7. Za výpověď ze strany uživatele a ukončení Smlouvy podle odst. 3.3. se považuje taktéž to, pokud uživatel neuhradí do 3 dnů od konce posledního aktuálně uhrazeného předplatitelského období cenu za Službu na další období (ani její část); v takovém případě zaniká Smlouva uplynutím posledního dne této 3 denní lhůty.

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce Služby (vyplnění požadovaných údajů uživatelem). Přístup k placeným částem Služby bude umožněn v rámci uživatelského profilu na adresách oscio.cz/muj-ucet/ a med.scholastik.cz/muj-ucet/.

4.2. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

4.3. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

4.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel bere na vědomí, že přihlašovací údaje mohou být využity pro přihlašování na všech webových stránkách poskytovatele, případně i na jiných spolupracujících stránkách a mohou tak být s těmito službami sdíleny v případě, kdy uživatel o přihlášení na takovou stránku požádá. Poskytovatel důrazně doporučuje uživatelům používat alespoň 10místné heslo zahrnující jak velká a malá písmena, tak číslice a pro přihlášení ke službám poskytovatele použít zvláštní heslo odlišné od jeho jiných služeb.

V. ÚPLATA (CENA ZA SLUŽBU)

5.1. Služba je poskytována jako úplatná. Uživatel je povinen hradit za Službu cenu (úplatu) podle aktuálního ceníku poskytovatele platného při objednání Služby. Aktuální ceník je k dispozici na internetových stránkách poskytovatel. Provozovatel služby není plátcem DPH.

5.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ceník změnit, a to vyvěšením nového ceníku na svých internetových stránkách. Změna ceny se nedotýká již běžících smluv uzavřených na dobu určitou. Pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou se změna ceny užije od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po oznámení změny ceníku na webových stránkách poskytovatele. Pro smlouvy uzavřené na dobu určitou s automatickým obnovováním se od prvního dne obnoveného trvání smlouvy užije cena podle aktuálního ceníku platného od tohoto dne.

5.3. Úplata může být hrazena prostřednictvím platby platební kartou nebo jakýmkoli jiným způsobem umožněným poskytovatelem.

5.4. Není-li stanoveno či sjednáno jinak, je splatnost veškerých faktur či výzev k úhradě do 15 dnů ode dne jejich obdržení.

5.5. V případě platby platební kartou je aktivována možnost automatického placení na dobu neurčitou (strhávání úplaty z bankovní karty uživatele či jeho účtu, pokud to zvolený systém úhrady umožňuje); učiněním objednávky uživatel vyslovuje souhlas s tím, aby byla poskytovatelem anebo provozovatelem příslušného platebního systému provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušném intervalu bez potřeby osobní autorizace platby ze strany uživatele apod. Frekvence automatického placení odpovídá zvolenému platebnímu období, přičemž k úhradě na následující období bude docházet vždy na konci minulého období. Informace o tom, jaké údaje týkající se Vaší karty budeme uchovávat, naleznete v poučení o zpracování osobních údajů.

5.6. Svolení s úhradou s automatickým placením úplaty je poskytováno na dobu neurčitou a je podmínkou pro užívání Služby v případě, kdy nebude možné Službu uhradit jiným způsobem; pokud bude Služba umožňovat platbu jinými prostředky, bude však uživatel moci způsob úhrady kdykoliv změnit ve svém uživatelském rozhraní.

5.7. Ke sjednané úplatě nebude poskytovatel účtovat zákonnou daň z přidané hodnoty, protože není jejím plátcem. Jiné daně, poplatky ani náklady nebudou účtovány, ledaže by byly zavedeny po uzavření Smlouvy a podle zákonných předpisů zatěžovaly poskytnutí Služby.

VI. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

6.1. Na základě Smlouvy je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu a k nabízenému obsahu, který mu bude zpřístupněn. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu a nastavení volitelných položek účtu.

6.2. Poskytovatel není s ohledem na charakter Služby schopen garantovat 100 % dostupnost Služby. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat v zejména případě:

6.2.1. obvyklé údržby (přičemž tato doba nepřekročí 15 hodin měsíčně), či odstraňování mimořádných poruch,

6.2.2. vyšší moci, tedy např. pokud dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě či jiným poruchám způsobeným třetími osobami,

6.2.3. výpadků způsobených kybernetickými útoky apod.

6.3. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci informací přístupných v rámci Služby jsou nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

6.4. Vydavatel negarantuje funkčnost a správné zobrazení digitálního obsahu, pokud uživatel použije nestandardní webový prohlížeč (za standardní prohlížeče se považují aktuální verze zejména prohlížečů IE10+, FF57+, Opera 57+, Chrome 63+ nebo Safari10+, s povoleným JavaScript, CSS styly a zobrazováním obrázků, popřípadě vhodný ekvivalent verze internetového prohlížeče v používaném přenosném zařízení). Změny po update webových prohlížečů provádí vydavatel bez zbytečného odkladu.

6.5. Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat či omezovat strukturu Služby, poskytované prvky Služby a rozsah Služby, aniž by na to musel uživatele upozorňovat.

6.6. V případech přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů na straně poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování Služby; tuto povinnost poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování Služby. Uživateli nenáleží v maximálním právními předpisy připuštěném rozsahu právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).

VII. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

7.1. Uživatel nesmí v rámci Služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy a to zejména obsah, jenž:

7.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

7.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob,

7.1.3. vyzývá k násilí,

7.1.4. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

7.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

7.3. Uživatel nesmí v rámci Služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

7.4. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Služby či serveru poskytovatele, na kterém je Služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a Službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je Služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

7.5. V případě, kdy Služba bude umožňovat ukládání anebo zveřejňování informací uživatelem, uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah takovýchto informací.

7.6. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci Služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto Podmínky (včetně pravidel diskuzí a pravidel inzerce), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci Služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci Služby.

7.7. V případě, že v souvislosti s plněním Smlouvy bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k vyřešení takové žádosti a případně úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

7.8. Přístupové údaje a přístup do Služby jsou určeny pouze pro jednu fyzickou osobu a jsou nepřenosné. Uživatel nemá právo poskytnout ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke Službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Sdílení přístupových údajů mezi vícero fyzickými osobami není přípustné a to ani tehdy, bude-li uživatelem právnická osoba; právnická osoba je tedy povinna určit jednu fyzickou osobu, která bude mít přístup do Služby. Uživatel je povinen uchovávat v tajnosti přístupové údaje do Služby, vč. hesla. V případě ztráty přístupových údajů nebo podezření na jejich zneužití či únik je uživatel povinen bezodkladně informovat poskytovatele; poskytovatel však neodpovídá za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu do Služby. V případě podezření na sdílení přístupu do Služby je poskytovatel oprávněn přístup do Služby dočasně, do ověření celé záležitosti, přerušit.

VIII. AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA OBSAHU WEBOVÉ STRÁNKY A LICENCE

8.1. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci Služby jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci Služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je poskytovatel. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databází uživatelem dojít pouze v rámci uživatelského rozhraní Služby, je tedy zakázáno tento obsah jakkoliv kopírovat, ukládat či duplikovat, jakož i obcházet technické prostředky určené k ochraně obsahu, ledaže by se tak dělo způsobem výslovně připuštěným právními předpisy.

8.2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

8.3. Používání adblockových programů není dovoleno.

X. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování Služby musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (prostý e-mail) či prostřednictvím listovní zásilky. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v rámci zpráv do uživatelského účtu.

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

XI. REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Služba bude uživateli poskytována v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze Služby a jejímu účelu.

11.2. Pro reklamování vad Služby může uživatel využít technickou podporu na adrese info@scholastik.cz nebo info@oscio.cz.

11.3. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny Služby, případně mu bude podle volby poskytovatele přiměřeně prodlouženo období, po nějž bude moci Službu užívat. O vyřízení reklamace bude poskytovatel uživatele informovat.

11.4. Pokud je uživatel spotřebitelem, a dojde ke sporu mezi ním a poskytovatelem, včetně sporu ohledně řešení reklamace, má možnost obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.5. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a uživatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, případně jinému subjektu, který je pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

11.6. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízená Evropskou komisí.

11.7. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.8. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování Služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování Služby na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

V Lelekovicích, dne 1.8.2022

Scholastik s.r.o.

B. Všeobecné obchodní podmínky při nákupu učebnic a hmotných produktů

Prodávající

společnost Scholastik s.r.o. se sídlem Lelekovice 755e, 66431 Lelekovice, IČO: 14130823, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod značkou C 126599

Kontaktní údaje uvedeny na webových stránkách oscio.cz v patičce stránky.

1) Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetových obchodech „oscio.cz“ a „med.scholastik.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující před odesláním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2) Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou knihy (učebnice) a další související zboží specifikované ve webovém rozhraní.

3) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání zboží:

  • ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak) nebo
  • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího.

3.3. Kupující může na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

3.5. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.6. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.7. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o zboží, způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.

3.8. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.10. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

3.12. Kupující může bez udání důvodu zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné.

3.13. Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku Kupujícího zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4) Platební a dodací podmínky

4.1. Společně s kupní cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

4.2. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 3 000 Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.3. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady kupní ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

4.4. Způsob platby kupní ceny zboží zvolí Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

4.5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena zboží splatná do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby = číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.8. Zboží, které je skladem, expeduje zpravidla do 7 pracovních dní ode dne přijetí objednávky.

4.9. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

4.10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

4.11. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.12. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

4.13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5) Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

b) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

c) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří Přílohu 2 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení kupní ceny zboží. Vyjádření rovněž musí obsahovat identifikaci Kupujícího (kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu).

5.5. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.6. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

5.8. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží.

5.9. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6) Odpovědnost za vady

6.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až  2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

6.4. Kupující je povinen uplatnit nároky ze zjevných vad zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo při náležité pozornosti zjistit měl.

6.5. Kupující je povinen uplatnit nároky ze skrytých vad zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí zboží.

6.6. V případě, že zboží má vady, má Kupující právo zejména na odstranění vady zboží či na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

6.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 těchto obchodních podmínek.

6.8. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že poskytl nesprávné nebo neúplné podklady pro dodání zboží nebo jednal v rozporu s kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo pokyny Prodávajícího.

6.9. Práva z vadného plnění (dále též „reklamace“) je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího, a to např. prostřednictvím adresy elektronické pošty Prodávajícího nelibisemi@melvil.cz, přičemž Kupující je povinen specifikovat reklamované zboží, důvod reklamace, přesný popis charakteru vad a množství vad zboží.

6.10. O reklamaci vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení. Prodávající reklamaci vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Kupujícím nedohodl jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení.

7) Závěrečná ustanovení

7.1. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

7.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

7.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

7.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

7.6. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu nelibisemi@melvil.cz.

7.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů on-line může kupující využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.8. Prodávající a Kupující se výslovně dohodli, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z kupní smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, vykladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato kupní smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.

7.9. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

7.10. Pro Kupujícího je přístup na webové rozhraní bezúplatný́. Webové rozhraní Kupující navštěvuje a užívá na vlastní odpovědnost, kdy je zejména povinen dodržovat právní předpisy České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo zamezit přístupu každému, kdo porušuje pravidla stanovená těmito obchodními podmínkami. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užitím informací nebo stahováním údajů z webového rozhraní z důvodu technických chyb a chyb výpočetní techniky, chyb v údajích, přerušení nebo zpoždění v provozování serveru, počítačového viru, ztráty zisku nebo dat Kupujícího, z důvodu neoprávněného přístupu k přenosům či datům Kupujícího a jejich změny či jiné ztráty.

7.11. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2022.

Příloha: VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU PRO UČEBNICE A DALŠÍ HMOTNÉ PRODUKTY

Příloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU PRO STUDIJNÍ PLÁNY

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku podle § 1829 Občanského zákoníku

Poskytovatel:

Scholastik s.r.o.

Lelekovice 755

66431 Lelekovice

IČO: 14130823

e-mail: info@scholastik.cz

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o poskytnutí služby studijního plánu OSP/ZSV/TSP(*).

Datum objednání(*):

Jméno a příjmení

Adresa

Datum

* nehodící se škrtněte, resp. Doplňte

Příloha č. 2

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU PRO UČEBNICE A DALŠÍ HMOTNÉ PRODUKTY

Tento vzorový formulář k odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

s podnikatelem:

Scholastik s.r.o.

Lelekovice 755

66431 Lelekovice

IČO: 14130823

e-mail: info@scholastik.cz

je vypracován souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízením

vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených

distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od

těchto smluv.

Odstoupení od smlouvy

Adresát:

Scholastik s.r.o.

se sídlem Lelekovice 755e, 66431 Lelekovice, IČ: 14130823.

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy, jejímž předmětem byl nákup a dodání zboží:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum objednávky:

Datum obdržení objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení ceny:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.