Bonifikace a upuštění od zkoušky na medicínu

6. 4. 2023

Obsah

Možnosti bonifikací a upuštění od přijímacích zkoušek se liší na jednotlivých lékařských fakultách. Některé fakulty umožňují získat body za výborné studijní výsledky na střední škole nebo za aktivity vykonané nad rámec studia. Na základě toho se někdy může uchazeč dostat na fakultu bez nutnosti absolvování přijímacích zkoušek.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně nabízí bonifikace za tři kompetence. První je jazykový certifikát na úrovni C1 (a výše) z angličtiny, němčiny, španělštiny nebo francouzštiny. Druhou je umístění ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A, což zahrnuje olympiády a středoškolskou odbornou činnost. Třetí možností je získat body navíc za zkoušku Matematika rozšiřující, kterou pořádá společnost CERMAT nebo za zkoušky AP z biologie, chemie, fyziky nebo statistiky složené na úrovni 4. nebo 5., které pořádá Centrum pro talentovanou mládež (CTM Academy).

Na této fakultě je také možné dostat se na program všeobecného lékařství bez přijímacích zkoušek, pokud uchazeč splňuje několik podmínek. Musí studovat poslední ročník střední školy, průměr všech známek na vysvědčení v druhém pololetí 1., 2. a 3. ročníku a v prvním pololetí 4. ročníku nesmí být vyšší než 1,100. Dále musí absolvovat minimálně během dvou posledních let středoškolského studia profilové předměty, tedy fyziku, chemii a biologii, které nesmí být na vysvědčení hodnoceny horší známkou než dvojka.

1. lékařská fakulta Karlovy univerzity

Studenti, kteří se chtějí dostat na 1. lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze, mají možnost získat bonifikaci za matematiku. Jednou z možností, jak bonifikaci získat, je absolvování předmětu matematika na střední škole v posledních čtyřech letech a být hodnocen nejhůře chvalitebně. Druhou možností je doložit certifikát za úspěšné splnění zkoušky Matematika rozšiřující. V případě všeobecného lékařství lze získat celkem 30 bodů. Kromě toho je možné získat dalších 30 bodů za umístění v krajském kole předmětové soutěže typu A, což vyžaduje účast v olympiádě z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy.

Pro uchazeče, kteří se chtějí dostat na program všeobecného lékařství bez přijímaček, jsou stanoveny jiné podmínky. Student musí studovat poslední ročník střední školy a musí doložit účast na výuce profilových předmětů (fyzika, biologie a chemie) po dobu minimálně tří let. Dále musí mít v těchto předmětech hodnocení nejhůře chvalitebně a průměr známek z povinných předmětů nesmí překročit 1,10 v průběhu posledních čtyř let studia. Uchazeči musí předložit vysvědčení na konci každého ročníku, s výjimkou posledního, maturitního ročníku, kde se počítá s pololetním vysvědčením.

3. lékařská fakulta Karlovy univerzity

3. lékařská fakulta nenabízí žádné bonusové body, existuje ovšem možnost pro uchazeče, aby se vyhnuli přijímacím zkouškám. Pro přijetí bez přijímacích zkoušek musí uchazeč splnit čtyři podmínky, které jsou omezeny pouze pro nejlepších 50 uchazečů. Uchazeč musí být v posledním ročníku střední školy a jeho průměrný prospěch posledních čtyř let studia na střední škole nesmí přesáhnout 1,20. Tento průměr se vypočítává pouze ze známek udělených ve druhém pololetí (pouze z posledního ročníku se počítá s pololetím prvním) z povinných předmětů. Další podmínkou je umístění alespoň v jedné z různých soutěží, které jsou uvedeny na fakultním webu, včetně soutěží v oblasti sportu a umění. Uchazeč také musí doložit, že se v posledních dvou letech středoškolského studia účastnil alespoň jednoho roku výuky fyziky, chemie a biologie jako povinného předmětu a nebyl hodnocen hůře než chvalitebně.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni není dostupná žádná bonifikace pro uchazeče o studium. Nicméně, uchazeči s vynikajícím studijním průměrem mohou být osvobozeni od přijímací zkoušky. Pro získání osvobození musí být uchazeč opět studentem 4. ročníku střední školy a během posledních čtyř let musel úspěšně absolvovat profilové předměty jako jsou fyzika, chemie, biologie a matematika, přičemž průměr jeho známek z těchto předmětů zaokrouhlený na dvě desetinná místa nesmí přesáhnout hodnotu 1,20.

Ostatní lékařské fakulty v ČR

Ostatní lékařské fakulty vás v tomto ohledu nejspíš nepotěší. Přijímají totiž uchazeče pouze na základě přijímacích zkoušek. Žádná alternativní cesta na tyto fakulty bohužel nevede. Jedná se o 2. lékařskou fakultu v Praze, lékařskou fakultu na Ostravské univerzitě, lékařskou fakultu na  Univerzitě Palackého v Olomouci a lékařskou fakultu v Hradci Králové.

Základní informace jsou shrnuty v následující tabulce:

Upuštění od přijímací zkoušky na medicínu

Studijní plán na přijímačky

K úspěšné přípravě na přijímačky na medicínu ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA MEDICÍNU!
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.