Možnosti bonifikací a upuštění od přijímacích zkoušek se liší na jednotlivých lékařských fakultách. Některé fakulty umožňují získat body za výborné studijní výsledky na střední škole nebo za aktivity vykonané nad rámec studia. Na základě toho se někdy může uchazeč dostat na fakultu bez nutnosti absolvování přijímacích zkoušek.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně nabízí bonifikace za tři kompetence. První je jazykový certifikát na úrovni C1 (a výše) z angličtiny, němčiny, španělštiny nebo francouzštiny. Druhou je umístění ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A, což zahrnuje olympiády a středoškolskou odbornou činnost. Třetí možností je získat body navíc za zkoušku Matematika rozšiřující, kterou pořádá společnost CERMAT nebo za zkoušky AP z biologie, chemie, fyziky nebo statistiky složené na úrovni 4. nebo 5., které pořádá Centrum pro talentovanou mládež (CTM Academy).

Na této fakultě je také možné dostat se na program všeobecného lékařství bez přijímacích zkoušek, pokud uchazeč splňuje několik podmínek. Musí studovat poslední ročník střední školy, průměr všech známek na vysvědčení v druhém pololetí 1., 2. a 3. ročníku a v prvním pololetí 4. ročníku nesmí být vyšší než 1,100. Dále musí absolvovat minimálně během dvou posledních let středoškolského studia profilové předměty, tedy fyziku, chemii a biologii, které nesmí být na vysvědčení hodnoceny horší známkou než dvojka.

1. lékařská fakulta Karlovy univerzity

Studenti, kteří se chtějí dostat na 1. lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze, mají možnost získat bonifikaci za matematiku. Jednou z možností, jak bonifikaci získat, je absolvování předmětu matematika na střední škole v posledních čtyřech letech a být hodnocen nejhůře chvalitebně. Druhou možností je doložit certifikát za úspěšné splnění zkoušky Matematika rozšiřující. V případě všeobecného lékařství lze získat celkem 30 bodů. Kromě toho je možné získat dalších 30 bodů za umístění v krajském kole předmětové soutěže typu A, což vyžaduje účast v olympiádě z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy.

Pro uchazeče, kteří se chtějí dostat na program všeobecného lékařství bez přijímaček, jsou stanoveny jiné podmínky. Student musí studovat poslední ročník střední školy a musí doložit účast na výuce profilových předmětů (fyzika, biologie a chemie) po dobu minimálně tří let. Dále musí mít v těchto předmětech hodnocení nejhůře chvalitebně a průměr známek z povinných předmětů nesmí překročit 1,10 v průběhu posledních čtyř let studia. Uchazeči musí předložit vysvědčení na konci každého ročníku, s výjimkou posledního, maturitního ročníku, kde se počítá s pololetním vysvědčením.

3. lékařská fakulta Karlovy univerzity

3. lékařská fakulta nenabízí žádné bonusové body, existuje ovšem možnost pro uchazeče, aby se vyhnuli přijímacím zkouškám. Pro přijetí bez přijímacích zkoušek musí uchazeč splnit čtyři podmínky, které jsou omezeny pouze pro nejlepších 50 uchazečů. Uchazeč musí být v posledním ročníku střední školy a jeho průměrný prospěch posledních čtyř let studia na střední škole nesmí přesáhnout 1,20. Tento průměr se vypočítává pouze ze známek udělených ve druhém pololetí (pouze z posledního ročníku se počítá s pololetím prvním) z povinných předmětů. Další podmínkou je umístění alespoň v jedné z různých soutěží, které jsou uvedeny na fakultním webu, včetně soutěží v oblasti sportu a umění. Uchazeč také musí doložit, že se v posledních dvou letech středoškolského studia účastnil alespoň jednoho roku výuky fyziky, chemie a biologie jako povinného předmětu a nebyl hodnocen hůře než chvalitebně.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni není dostupná žádná bonifikace pro uchazeče o studium. Nicméně, uchazeči s vynikajícím studijním průměrem mohou být osvobozeni od přijímací zkoušky. Pro získání osvobození musí být uchazeč opět studentem 4. ročníku střední školy a během posledních čtyř let musel úspěšně absolvovat profilové předměty jako jsou fyzika, chemie, biologie a matematika, přičemž průměr jeho známek z těchto předmětů zaokrouhlený na dvě desetinná místa nesmí přesáhnout hodnotu 1,20.

Ostatní lékařské fakulty v ČR

Ostatní lékařské fakulty vás v tomto ohledu nejspíš nepotěší. Přijímají totiž uchazeče pouze na základě přijímacích zkoušek. Žádná alternativní cesta na tyto fakulty bohužel nevede. Jedná se o 2. lékařskou fakultu v Praze, lékařskou fakultu na Ostravské univerzitě, lékařskou fakultu na  Univerzitě Palackého v Olomouci a lékařskou fakultu v Hradci Králové.

Základní informace jsou shrnuty v následující tabulce:

Upuštění od přijímací zkoušky na medicínu

Plánujete studium na některé z lékařských fakult v ČR a zajímá vás, co všechno vás bude čekat během přijímacího řízení?

Nejprve si projděte podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek. Každá fakulta je má jiné, je tedy potřeba najít si informace přímo na webových stránkách jednotlivých fakult.

Pokud nesplňujete žádnou z podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky, přijímačky vás neminout. Přijímací zkoušky jsou vyžadovány na všech fakultách ČR. Ačkoli jsou testy obvykle podobné, liší se v několika klíčových faktorech, jako je počet otázek, maximální počet bodů a čas na jejich zodpovězení. Všechny lékařské fakulty testují uchazeče z biologie, chemie a fyziky. V Hradci Králové je navíc testována somatologie a latina. Druhá lékařská fakulta má také test všeobecných studijních předpokladů, který testuje schopnosti kritického a analytického myšlení, porozumění textu a prostorové orientace.

Na druhé a třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsou přijímací zkoušky dvoukolové a zahrnují ústní pohovor. V této části zkoušek se kromě komunikačních dovedností testuje i schopnost interpretace a kritického myšlení uchazeče.

Na nelékařských fakultách jsou přijímací zkoušky zpravidla zaměřeny na jeden nebo maximálně dva obory. Většinou se jedná o test z biologie.

Přestože jsou přijímací zkoušky na lékařských fakultách náročné, jsou základem pro kvalitní vzdělání budoucích lékařů. Proto je důležité se na ně řádně připravit, aby byla šance na úspěšné absolvování co nejvyšší.

Přejeme při přípravě na přijímací zkoušky pevné nervy a hodně sil!

Chcete se věnovat medicíně, ale nevíte jaké jsou vaše možnosti?

Budoucím studentům medicíny v České republice se otevírá mnoho možností pro vzdělání v oboru všeobecného lékařství, zubního lékařství atd. Pro akademický rok 2022/2023 je k dispozici celkem osm lékařských fakult, z nichž pět patří pod Univerzitu Karlovu. Jsou to:

 • 1. lékařská fakulta UK
 • 2. lékařská fakulta UK
 • 3. lékařská fakulta UK
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
 • Lékařská fakulta UK v Plzni.

Kromě těchto pěti fakult jsou v České republice rozmístěny ještě další tři lékařské fakulty, které se nacházejí v:

 • Brně – Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity
 • Olomouci – Lékařská fakulta Univerzity Palackého
 • Ostravě – Lékařská fakulta Ostravské univerzity.

Všechny tyto fakulty nabízejí kvalitní vzdělání v oboru medicíny a zaručují široké možnosti pro praktické vzdělávání a výzkum v oboru. Při výběru fakulty je důležité zvážit umístění a nabídku vzdělávacích programů.

Podrobnější informace o každé z fakult najdete na https://oscio.cz/clanky/.

Pokud máte zájem o studium medicíny v České republice, máte k dispozici širokou nabídku vynikajících lékařských fakult, které Vám mohou nabídnout špičkové vzdělání v oboru. Věříme, že si vyberete právě tu fakultu, která vám bude nejlépe vyhovovat a strávíte na ní příjemné roky studia.

Chcete se stát lékařem? Lékařské fakulty patří v České republice mezi ty nejžádanější, proto by se příprava na přijímačky na medicínu neměla podcenit. Třeba na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy se v minulém roce (2021) hlásilo 2879 lidí. Přijato bylo 26 %, tedy 760 z nich. Výběr té správné školy záleží čistě na vás, proč ale nezkusit více variant. Přijímací zkoušky totiž na všech z nich probíhají poměrně obdobně.

V tomto článku vám pomůžeme s rozhodováním, kam si podat přihlášku. Taky vám dáme několik rad, jak se ke svému vysněnému studiu přiblížit. Dobrá strategie, plán a získané teoretické znalosti se určitě vyplatí. Ovšem kromě toho nezapomeňte procvičovat konkrétní modelové otázky. Jak se říká, kdo je připraven, není překvapen!

Vyberte si správný obor, aby vás bavil

Na webových stránkách jednotlivých univerzit najdete výpis studijních programů, které lékařské fakulty nabízí. Třeba všeobecné lékařství najdete hned na osmi státních univerzitách v Česku. Neříkáme, že jde o jednoduché rozhodování. Ale opravdu zvažte všechna pro a proti. Zkuste si sebe představit za 10, 20, či 30 let. Jakou práci si v budoucnu představujete, aby vás naplňovala a zároveň zabezpečila? 

Mezi nabízené obory patří všeobecné lékařství, zubní lékařství, fyzioterapie, dentální hygiena, optika a optometrie, laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, dětská chirurgie nebo neurologie, všeobecné ošetřovatelství nebo třeba zdravotnické záchranářství. Jmenovat by se dalo opravdu dlouho. Jen třeba Univerzita Karlova nabízí 43 základních oborů pro lékaře. Co se týče přihlášek, tak si můžete podat tolik, kolik chcete. Myslete ovšem na to, že za každou zaplatíte administrativní poplatek.

Pochopitelně vám možná nestačí informace o oboru, které naleznete na internetu. Školy pravidelně pořádají Den otevřených dveří. Během této události se potkáte s vašimi budoucími učiteli a budete mít možnost pohovořit se staršími kolegy, případně se dozvědět něco víc o tom, jak se na přijímačky na medicínu nejlépe připravit. Nezapomeňte pořádně poznat prostředí fakulty a její atmosféru. Přece jen zde strávíte několik let, proto byste se v daném prostředí měli cítit dobře.

V neposlední řadě se také studenti posledního ročníku střední školy vydávají na Guadeamus, což je největší vzdělávací veletrh v České republice. Koná se pravidelně na podzim a uvidíte zde stovky reprezentantů ze škol u nás, ale i ze Slovenska. Získáte přehled o možnostech, které jsou vám otevřeny a získáte inspiraci k přípravě. 

Čím dříve s přípravou na přijímačky na medicínu začnete, tím lépe

Přihlášky už máte podané? Skvělé! Je na čase začít s přípravami. Abyste u přijímacích zkoušek uspěli, musíte prokázat lepší znalosti než konkurence. Jinými slovy porazit co nejvíce uchazečů tak, ať se vejdete do počtu přijímaných. Úspěšnost se pohybuje zhruba mezi 8 % – 35 %. Záleží na univerzitě, oboru a počtu uchazečů v daném roce. Již tato čísla napovídají, že zájem má opravdu hodně mladých lidí. 

První a velmi důležitý krok je, že s přípravou začnete co možná nejdříve. Představte si, že si sednete v místnosti mezi ostatní uchazeče, kde to všechno probíhá a strukturu testu vidíte poprvé. Jde samozřejmě o velmi extrémní situaci, ale i takové případy se určitě najdou. Doporučujeme začít s pravidelným procvičováním minimálně půl roku dopředu.

Trénink totiž dělá hráče. To platí i při přípravě na přijímačky na medicínu. Avšak pamatujte na pravidelnost. Ideálně si stanovte jeden až dva dny v týdnu, přesnou hodinu a v tuto dobu se přípravě opravdu intenzivně věnujte. Vypněte si telefon, zkrátka soustředěně a efektivně studujte. Tvrdá práce přináší ovoce. V tomto případě vám zajistí, že si v den D sednete do lavice, otevřete test a minimálně několik pochybností se vůbec nedostaví. Už totiž víte na jaká témata otázky jsou, kolik času na vypracování každé strany potřebujete nebo kde disponujete silnými a slabými stránkami. Vyvarovat se nervozitě a zajistit si duševní klid je v tuto chvíli zásadní. Tedy hned po potřebných znalostech.

Struktura a obsah testu 

Přijímačky na medicínu jsou zaměřené především na tři předměty – chemie, fyzika a biologie. V rámci plánu, o kterém se psalo výše, si rozvrhněte jednotlivé předměty do časových úseků tak, abyste na přípravu každého měli stejnou dobu. Ovšem v případě, že v jednom excelujete více než v druhém, určitě začněte tím těžším pro vás. Snadněji vstřebatelné věci si nechávejte až nakonec. Taky je dobré si udělat seznam jednotlivých témat, na které se přijímačky na medicínu zaměřují. Uvidíte, že odškrtávání tématu po jeho naučení přinese motivaci pro další dny. 

Níže jste vám sepsali jednotlivá témata pro dané předměty, na které se máte podle nás zaměřit. Ovšem berte v potaz, že každá univerzita požaduje trochu jiné parametry a znalosti. Z toho důvodu si vždy důkladně prostudujte jejich informace, ať už na webových stránkách, sociálních sítích nebo ty, které vám pošlou do e-mailu. Seznam níže vyplývá z přípravné knihy Přijímací zkoušky na lékařské fakulty.

Biologie

V této části přijímačky na medicínu ověřují vaše znalosti z gymnázia nebo středoškolského studia. Většina uchazečů na medicínu biologii zvládá poměrně úspěšně, proto se připravte na těžší otázky. Nenechte se tím rozhodit, pravděpodobně nikdo nebude znát na všechny správnou odpověď. Zadavatelé ale potřebují vyselektovat opravdu ty nejlepší z vás.

V předmětu biologie doporučujeme naučit se tato témata

 • Historie
 • Eukaryotická buňka: Molekulární podstata
 • Eukaryotická buňka: Struktura
 • Eukaryotická buňka: Fyziologie
 • Eukaryotická buňka: Dělení 
 • Viry a prokaryota
 • Systematická biologie: Biologie rostlin a hub
 • Kosterní soustava
 • Svalová soustava
 • Oběhová soustava
 • Ekologie a evoluce

Fyzika

Většina studentů, kterých se přijímačky na medicínu týkají, se nejvíce bojí fyziky. Vybudujte si k ní pozitivní vztah a hlavně studium neodkládejte. Důležité je začít a pokračovat. Vytrvalost a vůle vás dovede k vytyčenému cíli. Také hodně záleží na učiteli, který fyziku na střední škole vedl. To platí ale o všech předmětech. Nenechte se negativní zkušeností odradit a najděte si kurz, doučování nebo styl učení, který vám bude vyhovovat.

V předmětu fyzika doporučujeme naučit se tato témata

 • Základní pojmy
 • Mechanika I
 • Mechanika II
 • Kmitání, vlnění a akustika
 • Termika
 • Molekulová fyzika
 • Elektřina a magnetismus I
 • Elektřina a magnetismus II
 • Elektromagnetické vlnění 
 • Optika 

Chemie

Poslední, ale neméně důležitá část testu obsahuje otázky z chemie. Ještě zde nebyla zmíněna forma videí, ze kterých se dá také na internetu učit. Tuto formu volí především lidé, kteří chtějí změnu od čtení. Nebo se běžte projít, dejte si sluchátka do uší a poslouchejte vámi vybrané téma. Projdete se na čerstvém vzduchu, ale zároveň využijete každou minutu ke studiu na přijímačky na medicínu na maximum.

V předmětu chemie doporučujeme naučit se tato témata

 • Anorganické názvosloví 
 • Látkové množství, hmotnostní zlomek
 • Stavba atomu, periodická soustava prvků
 • Prvky a anorganické sloučeniny
 • Chemická vazba, polarita, chemické reakce
 • Směsi, koncentrace roztoků, neutralizace
 • Kyseliny, zásady, elektrolyty
 • Organická chemie
 • Sacharidy, lipidy, proteiny
 • Nukleové kyseliny, vitamíny, hormony, metabolismus

První kolo

U některých oborů je první kolo přijímací zkoušky i jediné. Vždy se ale jedná o písemný test, který se liší více či méně obsahově, ale také způsobem vyplňování. V instrukcích zkoušky uvidíte informaci, jestli je vždy právě jedna odpověď správná, nebo lze možností zakroužkovat více. Pozorně tedy na začátku poslouchejte všechny úvodní informace a přečtěte si každé zadání.

Pozor na odečítání! Velkou roli totiž ve vašem konečném výsledku mohou hrát odečtené body za špatnou odpověď. Pokud toto pravidlo v testu bude, vždy zvažte, jestli se spíše nevyplatí neodpovídat vůbec a otázku nechat prázdnou. Když víte, že máte dostatek zodpovězených otázek, kterými jste si jistí, raději neriskujte a klidně nějakou otázku přeskočte.

Ještě jeden tip k prvnímu kolu, tedy vaší písemné zkoušce – zjistěte si, kolik bodů měl poslední přijatý uchazeč v minulém roce. Klidně i v několika předešlých letech. A proč? Budete tak vědět, jaké minimum potřebujete získat, abyste byli přijati. Tato informace pomůže, když se budete rozhodovat, jestli otázku vyplnit nebo nechat prázdnou, pokud si její odpovědí nebudete jistí.

Druhé kolo

Druhé kolo mají přijímačky na medicínu třeba na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V tomto případě vás čeká ústní pohovor. Výsledek testu v prvním kole dokázal potřebné znalosti, proto jde na řadu vaše motivace. Na tuto událost neexistují přesné otázky, které dostanete. Důležité je ovšem působit sebevědomě, mile a hlavně motivovaně k danému studiu. Sami víte nejlépe, proč si tuto životní cestu vybíráte. 

Doma si proslov můžete natrénovat nahlas před zrcadlem nebo rodiči, abyste potom byli jistější. Paralyzuje vás nervozita, když mluvíte před neznámými lidmi? Jedna taková finta zní – stáhněte si na počítači obrázek učitelů, publika, zkrátka lidí, kteří na vás koukají. Vy se dívejte na tento obrázek a zkoušejte si, jak by pohovor mohl probíhat. 

Získejte bonusové body za svá ocenění či výborný prospěch

Některé školy vám přičtou body navíc za úspěchy z minulosti. Disponujete třeba jazykovým certifikátem nebo jste se umístili ve vybraných předmětových soutěžích? Tak například  v přihlášce na všeobecné lékařství nebo zubní lékařství na Masarykově univerzitě získáte body navíc. Pro velmi výjimečné studenty existuje také možnost přijetí bez přijímacího řízení, opět pouze na vyhrazených školách. Tuto zásluhu mohou dostat studenti např. za výborný středoškolský prospěch.

Z čeho se učit?

Zásadní roli také hrají učebnice a materiály, ze kterých čerpáte. Ideálně si zjistěte, jestli váš vysněný obor doporučuje, z jakých knih se přesně připravovat. Zkuste se vyhnout učebnicím k maturitám. Jak už název napovídá, tam najdete především všeobecné informace pro ty, kteří chtějí odmaturovat. Vy ovšem potřebujete předměty znát hlouběji, abyste mezi konkurencí uspěli. V knihkupectví vám rádi poradí, jaké knihy se věnují přípravě na lékařské obory. 

Další možností, jak nepodcenit trénink, jsou přípravné kurzy. Hodí se především pro studenty, kteří mají horší sebe disciplínu. Jestli víte, že doma se toho sami moc nenaučíte a patříte mezi ty, kteří dělají všechno ostatní, jen ne učení, protože ,,to počká”, kurz je přesně pro vás. Při výběru záleží na vašem místě bydliště. Proto si na internetu zjistěte, jaké kurzy se v okolí konají a vybírejte. V dnešní době se samozřejmě nabízí také kurzy online, které absolvujete z pohodlí vašeho domova. 

Opakování je matka moudrosti

Jak už bylo zmíněno, přijímačky na medicínu není vhodné brát na lehkou váhu. Minimálně na závěrečné dva týdny si vyhraďte čas na opakování. Během tohoto období si stáhněte modelové testy, kterých na internetu najdete mnoho. Zkoušejte si jejich vyplnění. Nejlépe se nalaďte stejným způsobem, jako to bude u přijímací zkoušky. Najděte si tedy klidnou místnost, nenechte se nikým a ničím rušit, nastavte si časovač a začněte. Když vám něco nepůjde, určitě nezoufejte. Stále máte totiž čas vše vypilovat. A zjištění vašich mezer bude určitě lepší při přípravě než až u samotné zkoušky.

Ať už vás čekají přijímačky na medicínu, Scio testy OSP, ZSV nebo TSP MUNI, přejeme vám hodně štěstí. Ať se vám přijímačky na medicínu podaří a nezapomeňte, že přijetím to všechno jenom začíná!

Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.