Je výhodné zapsat se do nultého ročníku nebo ne?

Nedostali jste se na lékařskou fakultu a přemýšlíte o nultém ročníku?

V každém případě se zkuste nejprve odvolat proti nepřijetí na požadovaný obor. Pokud s odvoláním neuspějete a nemáte zájem o jiný příbuzný obor, může být výhodné zvážit možnost zapsání se do nultého ročníku.

Tyto kurzy jsou nabízeny jak univerzitami, tak i různými vzdělávacími agenturami a cena se liší v závislosti na intenzitě a pořádající instituci. Kurzy mohou být buď krátkodobé (několik hodin denně), nebo intenzivnější s více hodinami v týdnu. Největší nevýhodou zůstává fakt, že studenti nultého ročníku nemají status studenta a musí si platit sociální a zdravotní pojištění, aniž by měli nárok na studentské slevy.

Pokud se chystáš na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu, je důležité si dát pozor na hodinách přírodních věd v posledním ročníku střední školy a kvalitně se připravit na maturitu z biologie, chemie a fyziky. Pokud nejdeš z gymnázia, příprava na tyto předměty nejspíš bude trvat déle.

Doporučená literatura

Důležitým zdrojem informací jsou seznamy doporučené literatury, které poskytují jednotlivé fakulty. Převážně jsou to učebnice pro gymnázia, které pokrývají učivo odpovídající přijímacím zkouškám. Kvalitní přehlednou teoretickou bázi může poskytnout edice středoškolských učebnic Odmaturuj! a další doporučované učebnice jako Přehled biologie od Stanislava Rosypala či Přehled středoškolské chemie od Jiřího Vacíka.

Modelové otázky

Při přípravě na přijímací zkoušky je vhodné se seznámit s modelovými otázkami, které jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých fakult, a podívat se na testy z minulých let. Pokud daná fakulta modelové otázky nevydává, můžeš využít specializované učebnice, které představují přehledný souhrn těchto otázek.

Kurzy

Pokud máš zájem o přípravný kurz, měj na paměti, že je důležité zvolit si kurz od ověřených a kvalifikovaných lektorů s dlouholetou praxí.

U zkoušky z chemie se testuje učivo, které se vyučuje na středních školách. Test prověřuje teoretické znalosti a zahrnuje praktické výpočty. V testu se potom objevují následující tematické okruhy:

 • Anorganické názvosloví;
 • Látkové množství a hmotnostní zlomky;
 • Struktura atomů;
 • Periodická tabulka prvků;
 • Prvky a anorganické sloučeniny;
 • Chemické vazby;
 • Polarity a chemické reakce;
 • Směsi, koncentrace roztoků a neutralizace;
 • Kyseliny, zásady a elektrolyty;
 • Organická chemie;
 • Sacharidy, lipidy a proteiny;
 • Nukleové kyseliny;
 • Vitamíny, hormony a metabolismus.

Všem těmto tématům se věnují řešené modelové otázky ve studijním plánu.

Modelová otázka:

Modelové otázky na medicínu z fyziky

Je důležité si uvědomit, že tyto tematické oblasti jsou vzájemně propojené a navzájem se ovlivňují. Proto je nezbytné porozumět všem kapitolám a nevynechat žádnou z nich. Některá témata jsou výsledkem syntézy jiných témat, a proto k jejich správnému pochopení je nutná znalost všech z nich.

Pro úspěšné řešení příkladů je nutné mít v paměti některé údaje, jako jsou například relativní atomové hmotnosti některých prvků (například vodíku, uhlíku, kyslíku a v některých případech i dusíku), stejně jako různé konstanty apod. V případě relativních atomových hmotností ostatních prvků bývají tyto hodnoty obvykle uvedeny v zadání příkladu.

O jednotlivých okruzích:

Názvosloví anorganické chemie je častým tématem přijímacích testů a jehož znalost je důležitá pro ty, kteří plánují studovat medicínu nebo farmacii. Týká sloučenin obsahujících kyslík, dusík, hydridy, anorganické kyseliny a komplexní sloučeniny. Jeho znalost a schopnost používat ho jsou téměř všude využitelné a budou vám během dalšího studia opakovaně potřebovat. V této oblasti tedy určitě nepolevujte.

Dále test často obsahuje příklady od těch jednoduchých, kde je cílem určit neznámé hodnoty fyzikálních veličin souvisejících s látkovým množstvím na základě poskytnutých údajů, až po ty složitější, kde je třeba určovat výtěžky nebo množství reaktantů chemických reakcí pomocí výpočtů s látkovým množstvím. Kromě toho se v testech nacházejí také úlohy využívající hmotnostní zlomek, které testují schopnost určovat složení molekul i směsí. Pro úspěšné řešení otázek je potřeba dobře znát chemii od složení anorganických molekul po základní biochemické reakce. I když je možné se tyto otázky snažit řešit bez předchozí přípravy, lepší je se jim věnovat až po prostudování chemické teorie.

Vaše znalosti elementárních částic, kvantových čísel, elektronové konfigurace a dalších atomových vlastností budou prověřeny otázkami, které se zaměřuje na strukturu atomů. Kromě toho se v testech nacházejí úlohy, které se věnují periodické tabulce prvků, rozdělení prvků do skupin a period a vlastnostem prvků v souvislosti s periodickou tabulkou. Tyto základní informace jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí dalších okruhů chemie. Pokud je ovládáte, usnadní vám to pochopení složitějších oblastí a usnadní průchod přijímací zkouškou.

Otázky na prvky a anorganické sloučeniny se zaměřují na detailnější zkoumání anorganických sloučenin a jejich reaktivity, zejména na redoxní a acidobazické procesy.

Nesmíme zapomenout na interakce mezi atomy, které jsou základem chemie. Budete řešit otázky týkající se základních typů interakcí mezi atomy, chemických vazeb a jejich klasifikace, stejně jako tvaru elektronových orbitalů. Tato témata jsou důležitá pro pochopení širších oblastí chemie, včetně anorganické chemie, organické chemie a biochemie. Úspěšné řešení těchto otázek vyžaduje obecné znalosti, které mohou být aplikovány i na konkrétnější příklady.

U směsí, koncentrace roztoků a neutralizace, je potřeba zabývat se složitějšími výpočty fyzikálních veličin popisujících složení látkových směsí a roztoků, které navazují na základy z látkového množství, hmotnostního zlomku. Důležitou součástí jsou také otázky týkající se neutralizačních reakcí, které jsou početně obtížné a často se vyskytují ve zkouškových testech. Při řešení těchto příkladů je třeba být pozorný a umět je řešit rychle, což se vám bude u přijímacích zkoušek hodit.

Kyseliny, zásady, elektrolyty – test se obvykle zaměřuje také na acidobazické děje a elektrolyty a obsahuje otázky, které rozvíjejí vaše znalosti v této oblasti, až po schopnost aplikovat tyto znalosti na konkrétní příklady. Zahrnuje obecné zákonitosti acidobazických reakcí a výpočty výsledků konkrétních reakcí, a také otázky týkající se elektrolytů a vlastností prvků v periodické tabulce. Zvládnutí této podkapitoly vyžaduje nejen znalosti názvosloví, ale také schopnost aplikovat tuto znalost na praktické příklady.

Otázky týkající se organické chemie se zabývající sloučeninami uhlíku s výjimkou těch nejjednodušších. Kromě základních otázek o úvodu do organické chemie zde můžete narazit na otázky zaměřené na specifické a významné reakce v organické chemii, složitější organické sloučeniny, jako jsou heterocykly nebo organokovové sloučeniny, a stereoizomerii. Je to tedy komplexní kapitola, pro niž nejlepší přípravu představuje zvládnutí výuky organické chemie na střední škole. S výjimkou některých specifických otázek, které jsou uvedeny v následujících sekcích, je osnova organické chemie pro přijímací zkoušky podobná jako osnova střední školy.

Základní biochemické otázky zaměřené především na strukturu, vlastnosti a metabolismus sacharidů, lipidů a proteinů se v testech objevují často a je tedy důležité se na ně připravit.

A konečně otázky zaměřené na strukturu, funkci a metabolismus nukleových kyselin, vitamínů a hormonů a také obecné otázky týkající se metabolismu buněk lidského těla. Okruh sjednocuje mnoho témat, která jsou v rámci lidského metabolismu velmi komplexní. Pro pochopení a zapamatování si informací je důležitá tvorba asociací mezi jednotlivými tématy.

Test z fyziky se zaměřuje převážně na příklady, které prověřují praktickou znalost a pochopení teorie je obsaženo jen v menší míře. Při studiu fyziky je důležité se zaměřit na základní fyzikální pojmy a principy. V testech se objevují tato témata:

 • mechanika;
 • kmitání;
 • vlnění;
 • akustika;
 • termika;
 • molekulová fyzika;
 • elektřina;
 • magnetismus;
 • elektromagnetické vlnění;
 • optika.

Kromě toho je nutné si osvojit fyzikální zákony, převody jednotek, vzorce a jednotky. Při řešení příkladů je také důležité rozumět principům, na kterých děje probíhají. Někdy je nutné odvozovat vzorce ze základních principů, což vyžaduje hlubší porozumění danému tématu.

Celkově je byste měli mít pevné základy v základních fyzikálních principech a rozumět jejich praktickému využití. S takovouto výbavou budete schopni řešit nové problémy a aplikovat fyzikální principy na nové situace.

Všem těmto tématům se věnují řešené modelové otázky ve studijním plánu.

Modelová otázka:

O jednotlivých okruzích

Z mechaniky se vyskytují otázky z oblasti kinematiky a dynamiky, tvoří významnou část zkouškových testů. Tyto oblasti jsou probírány převážně v prvním a druhém ročníku SŠ a je tedy důležité je nezapomínat při přípravě. V kinematice se často objevují úlohy o různých typech pohybů, včetně pohybu po kružnici. Otázky z dynamiky jsou obvykle podobné, ale zaměřují se na příčiny těchto pohybů a také na síly působící mezi tělesy a jejich důsledky na tělesa. I když je fyzika především logickou disciplínou, pro zvládnutí příkladů z této kapitoly je nutné znát vzorce z obou oblastí alespoň v základní podobě, abyste je mohli použít při odvozování vzorců pro jednotlivé příklady. Dále se zde mohou objevit otázky zaměřené na kapaliny, konkrétně hydrostatiku a hydrodynamiku, a na plyny, a to aerostatiku a aerodynamiku.

V testech se budete setkávat s otázkami, které testují vaše znalosti v oblasti mechanického kmitání, vlnění a akustiky. Tyto témata obvykle probírají až ve druhém ročníku střední školy, jsou poměrně náročné a pro jejich dokonalé zvládnutí je nezbytné pochopit principy a naučit se správně aplikovat vzorce.

Termika je oblast fyziky zabývající se vlastnostmi látek v kontextu teploty. Termika zahrnuje také termodynamiku, což je nauka o teple a tepelných jevech, která tvoří důležitou část otázek. V příkladech se zaměříte na teplotu a její změny, teplo, tepelné výměny, děje s ideálním plynem a termodynamické zákony. Stejně jako v jiných kapitolách, i zde jsou témata propojena a můžete očekávat určitou míru překryvu s kapitolou molekulové fyziky, která následuje. Tyto otázky jsou velmi běžné v přijímacích testech a je důležité pochopit principy a naučit se aplikovat vzorečky z této oblasti.

Molekulová fyzika se zaměřuje na otázky týkající se částicové struktury látek a jejích projevů v makroskopickém měřítku. Tato problematika úzce souvisí s termikou a doplňuje její témata, jako je teplotní roztažnost, krystalické látky, povrchové napětí a vlhkost vzduchu. Společně tyto dvě kapitoly pokrývají většinu témat molekulové fyziky včetně jejich vlivů na fyziku makrosvěta.

Otázky elektřiny a magnetismu kladou důraz na stejnosměrný elektrický proud a s ním související vlastnosti, obvody a jevy. Také se zde nacházejí otázky týkající se základních součástek elektrických obvodů, jejich zapojení a vlastností elektrických spotřebičů a strojů. Kromě fyzikálních vzorečků je důležitá také schopnost logického uvažování a prostorová představivost. Také se zde nachází úkoly zaměřující se na střídavý elektrický proud, elektromagnetickou indukci, oscilátory a polovodičové součástky, stejně jako na praktické aspekty elektrického proudu a distribuční sítě. Stejně jako v následujícím okruhu o elektromagnetickém vlnění lze najít analogie s mechanickým kmitáním a vlněním, protože tyto témata se vzájemně prolínají a doplňují.

Okruh elektromagnetického vlnění skrývá širokou škálu otázek, věnujících se elektromagnetickému vlnění obecně, včetně úloh zaměřených na světlo jako elektromagnetické vlnění. Tato část se dotýká i vlnové optiky.

Poslední okruh, optika, pojímá geometrickou optiku, která se zabývá paprsky světla jako přímými či zakřivenými čarami. Obsahuje otázky týkající se zrcadel, čoček, lidského oka a různých optických přístrojů.

Dále, jak jsme již zmínili v úvodu, jsou otázky zaměřeny na ověření základních principů fyziky a jsou nedílnou součástí každého testu. Tyto otázky se obvykle týkají veličin soustavy SI, jejich vlastností, rozdělení a převodů, ale také mohou obsahovat úlohy z matematiky nebo geometrie. Řešení těchto otázek vyžaduje logické myšlení, nejde tedy jen o memorování vzorců a definic. Znalost principů, na kterých je tato kapitola založena, je užitečná pro zvládnutí i dalších oblastí testů a měla by být tudíž důležitou součástí vaší přípravy.

Pro úspěšné absolvování zkoušky z biologie, je nutné mít dobrý přehled o tématech, které jsou v testech běžně pokryty. Test z biologie obvykle obsahuje otázky z těchto okruhů:

 • historie;
 • eukaryotická buňka;
 • viry a prokaryota;
 • biologie rostlin a hub;
 • biologie člověka;
 • ekologie;
 • evoluce.

Všem těmto okruhům se věnují řešené modelové otázky ve studijním plánu.

Modelová otázka:

Modelové otázky na medicínu z biologie

O jednotlivých okruzích

Historie biologie spojuje biologii a dějiny. Tato část se zaměřuje na významné milníky historie biologie, genetiky a medicíny, a může být někdy obtížnější než ostatní kapitoly, jelikož zkouškové testy mohou obsahovat otázky z různých období historie.

V okruhu eukaryotické buňky je potřeba se zaměřit zejména na její molekulární podstatu, fyziologii, strukturu a základy buněčného dělení.

 • Co se týče molekulární podstaty eukaryotické buňky, otázky se věnují základním funkcím a struktuře eukaryotické buňky, zejména pak proteinům, nukleovým kyselinám a energetickému metabolismu buňky. Otázky, které v této části naleznete, jsou úzce propojeny s biochemickými tématy, které se většinou vyučují v rámci chemického učiva. Je důležité, abyste měli pevné znalosti z oblasti chemie a biochemie, abyste mohli správně porozumět této části učiva biologie. Proto je důležité, abyste se věnovali studiu těchto témat a naučili se potřebné principy a koncepty, aby vaše příprava na test byla úspěšná.
 • Otázky z oblasti struktury eukaryotické buňky se zaměřují převážně na buněčné organely a struktury podobné velikosti.
 • Při studování fyziologie eukaryotické buňky se podívejte také na fyziologii mnohobuněčných organismů, které jsou tvořeny těmito buňkami. Test obsahuje otázky týkající se obecné fyziologie eukaryotických organismů, taxonomie a nejdůležitějších vlastností mnohobuněčných organismů, jakož i druhových rozdílů mezi nimi. Součástí testu jsou také úlohy věnované rozmnožování mnohobuněčných organismů.
 • U dělení se otázky soustředí na různé typy buněčného dělení, fáze buněčného cyklu a samotné dělení, vlastnosti pohlavních buněk a struktury, které se na buněčném dělení podílejí.

Otázky týkající se virů a prokaryot se zaměřují na rozdíly mezi nebuněčnými organismy (viry), prokaryotickými a eukaryotickými buňkami, základní stavbu a fyziologii virů a prokaryotických buněk a také na onemocnění, které jsou způsobené patogeny z řad těchto organismů.

Téma biologie rostlin a hub se v rámci studia medicíny mohou jevit jako okrajové, nicméně často se objevují v testech přijímacího řízení. Zvláštní pozornost věnujte fotosyntéze, která je pro většinu rostlin klíčovým procesem, a proto se často objevuje v testech. Otázky se zaměřují na uzpůsobení rostlin pro fotosyntézu, samotný proces a chemické reakce, které s ním souvisí, a také na důsledky fotosyntézy. Dále jsou zde také potřeba znalosti o stavbě rostlin a hub, jejich taxonomii a rozmnožování.

Že se v testech objeví biologie člověka asi nikoho nepřekvapí. Zejména je kladen důraz na soustavy: kosterní, svalovou a oběhovou.

 • Kosterní soustava zahrnuje otázky týkající se celé kostry a také struktury samotných kostí, včetně jejich vzniku a přestavby. Zvláštní pozornost je věnována jednotlivým kostem a jejich latinským názvům, dobře se tedy naučte názvy kostí nejen v češtině, ale i v latině. Tato znalost vám bude užitečná nejen při přijímacích zkouškách, ale i při samotném studiu na lékařské fakultě, kde si takto můžete udělat lehký náskok oproti kolegům, kteří se latinskému názvosloví nevěnovali tolik jako vy.
 • Dále svalová soustava neboli otázky zaměřené na stavbu svalů, jejich funkci, dělení a vlastnosti. Začněte s těmi nejvýznamnějšími svaly lidského těla – svaly končetin a další velké svaly, jako jsou svaly hrudníku, břicha či zádové svaly. Naleznete zde otázky na jejich stavbu, funkci, dělení, vlastnosti a lokalizaci. Je důležité se naučit jejich latinské názvy, nejen české.
 • A konečně soustava oběhová. Je třeba se seznámit s anatomickou a fyziologickou strukturou lidského oběhového systému. Otázky jsou kladeny například na funkce jednotlivých částí srdce, oběhové dráhy krve nebo regulace krevního tlaku. Věnujte prosím této oblasti dostatek času a energie.

Ekologie, tedy věda o vztazích mezi organismy v přírodě, bývá na středních školách často podceňována. Spolu s evoluční biologií nabízí komplexní pohled na biologické systémy. I když se může zdát, že ekologie a evoluce jsou jednoduchá témata, není vhodné je podceňovat – specifická terminologie a koncepty těchto oblastí jsou zásadní pro úspěšné zodpovězení testových otázek. I když otázky z ekologie nejsou v přijímacích testech časté, jejich pochopení vám umožní lépe porozumět celé biologii.

Testy jsou pro většinu studentů stresující záležitostí. Je to časově náročná aktivita, která vyžaduje koncentraci a zodpovědnost. Pokud se ale na testy správně připravíte a věnujete se jim s rozvahou, můžete se vyhnout zbytečnému stresu a zvýšit své šance na úspěch. V tomto článku se podíváme na to, jak postupovat v testech, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

V rámci přijímacího řízení jsou testy buď rozděleny do bloků podle jednotlivých předmětů, přičemž každý blok má svůj časový limit, nebo se jedná o jeden test, který obsahuje všechny předměty s jedním časovým limitem. Většina fakult má otázky a odpovědní archy v papírové podobě, což umožňuje přeskakování mezi otázkami. Časová dotace je obvykle dostatečná, takže není třeba se stresovat. Doporučuje se vyplňovat odpovědi s krátkou rozvahou a neztrácet hlavu, a v případě, že se u některého příkladu zaseknete, je lepší pokračovat na snazší příklady a k obtížnějším se vrátit později. Pozor na to, že na lékařské fakultě UK v Hradci Králové se za špatnou odpověď body odečítají.

Před testem

Před samotným testem se ujistěte, že jste si prohlédli všechny informace a požadavky ohledně testu, abyste byli připraveni na to, co vás čeká. Pokud máte nějaké otázky, neváhejte se na ně zeptat. Dále se ujistěte, že jste si dobře přečetli všechny pokyny a instrukce k testu, aby vás po otevření otázek něco nepřekvapilo a nerozhodilo. Zkuste si vytvořit mentální mapu toho, co v testu bude, abyste měli přehled a mohli se na něj dobře soustředit.

Během testu

Během testu si dávejte pozor na to, jak využíváte čas. Pokud máte více bloků s časovými limity, ujistěte se, že dokončíte každý blok včas a že máte dostatek času na každou otázku. Pokud máte pouze jeden časový limit pro celý test, rozdělte si čas mezi jednotlivé části testu podle toho, jak moc obtížné jsou. Neztrácejte hlavu, když narazíte na obtížné otázky. Pokud se vám zdá, že se u některého příkladu zaseknete na delší dobu, raději přejděte k jiným otázkám, které jsou pro vás snazší. Pokud se vám podaří vyřešit více snadných otázek, získáte více bodů, a budete tak mít více času na obtížné otázky později. Je také důležité si uvědomit, že otázky jsou hodnoceny stejným počtem bodů, takže se vyplatí řešit snazší otázky dříve. Pokud máte omezený čas a řešíte těžké otázky, může se stát, že na snadné otázky už čas nezbude, což by vám mohlo způsobit ztrátu bodů.

Při odevzdávání testu

Pokud jste nestihli odpovědět na všechny otázky, vyplatí se tipovat. Na většině fakult totiž za špatné odpovědi body neodečítají. Před odevzdáním testu si zkontrolujte, zda jste vyplnili všechny otázky a zda jste správně přepsali své odpovědi do odpovědního archu, pokud takový existuje. Pokud máte pocit, že jste na nějakou otázku odpověděli špatně nebo jste něco přeskočili, nemyslete na to a soustřeďte se na další testy.

Celkově je důležité si uvědomit, že testy jsou součástí studia a že se na ně musíte připravit. Pamatujte si, že každý test je příležitostí pro vás ukázat své znalosti a schopnosti, takže se na ně s optimismem a sebevědomím připravujte a jděte do nich s pozitivním přístupem.

O tom, jak vypadají přijímací testy na medicínu na jednotlivých fakultách v ČR se dočtete zde.

Vybrat lékařskou fakultu, která pro vás budu nejvhodnější, je důležitým a těžkým úkolem. Toto rozhodnutí bude mít vliv na tvůj budoucí studijní i pracovní život. Pokud tedy plánuješ začít se připravovat na přijímačky, je dobré si uvědomit, která fakulta je ta preferovaná. V tomto článku ti poradíme, jak na to.

Jak vybrat lékařskou fakultu?

Projdi webové stránky

Než se pustíš do přípravy na přijímačky, je důležité si vybrat fakultu. Ať už máš či nemáš jasného favorita, prohlédni si webové stránky všech fakult, abys zjistil, co přesně nabízejí. Studijní plány se různě odlišují a některé fakulty se zaměřují na více tradiční způsoby výuky, zatímco jiné využívají modernější metody. Rozhodujícím faktorem může být i to, zda nabízejí praxe a jestli mají vybudovaná moderní simulační centra.

Podrobné články o každé z fakult najdeš na https://oscio.cz/clanky.

Dny otevřených dveří

Pokud si chceš udělat přesnější obrázek o tom, jaké prostředí na fakultě panuje, můžeš navštívit dny otevřených dveří. Na vlastní kůži si tak můžeš vyzkoušet, jak na tebe prostředí fakulty působí a jaký je styl výuky. Na dnech otevřených dveřích ti mohou pomoci i současní studenti nebo absolventi, kteří rádi zodpoví nejrůznější dotazy. V současné době se dny otevřených dveří často konají online, což ti umožní získat odpovědi na své otázky i z pohodlí domova.

Přijímací zkoušky

Při výběru fakulty může hrát důležitou roli i průběh přijímací zkoušky. Pokud například nechceš absolvovat ústní pohovor, můžeš se zaměřit na fakulty, kde se ústní zkouška nekoná. Nicméně je třeba si uvědomit, že s vhodnou přípravou se není čeho bát. Navíc ústních zkoušek tě čeká v životě ještě mnoho.

Bonifikace a upuštění od zkoušky

Také si zjisti, zda není šance na přijetí na některou z lékařských fakult úplně bez přijímaček nebo alespoň zvýšit svoje šance na přijetí tím, že splňuješ některou z podmínek pro bonifikaci. Toto téma jsme více rozebrali v článku Bonifikace a upuštění od zkoušky na medicínu.

Podej si více přihlášek

Určitě je vhodné podat si přihlášky na více lékařských, nebo i jiných fakult, i když se na každé z nich platí poplatek, zvýší ti to šanci na úspěch. Může se stát, že ti na některé fakultě nesedne test, na jiné zase ano. Proto si vytvoř i plán B, abys byl připraven na případ, že se na svou vysněnou fakultu nedostaneš.

Ať se ti výběr povede a hodně štěstí u přijímaček!

Jaké jsou šance na přijetí na medicínu?

Přijetí na medicínu, dostat se na lékařskou fakultu patří k nejtěžším úkolům v oblasti vysokoškolského studia. Statistiky ukazují, že více než 60 % uchazečů se nedostane na žádnou fakultu, na kterou podali přihlášku. Hlavním důvodem je nesrovnatelný poměr mezi počtem uchazečů a počtem dostupných míst.

V posledním akademickém roce se na osm českých lékařských fakult hlásilo stovky zájemců o studium v oboru všeobecné lékařství. Zhruba 20 % z nich bylo nakonec přijato. Přestože to může být demotivující, není důvod se vzdávat. Mnoho uchazečů neuspěje už na přijímacích zkouškách, a tak se vám může dostat šance v podobě uvolněných míst na fakultách, kde nedošlo k naplnění kapacity.

Pokud se rozhodnete pro studium na lékařské fakultě, mějte na paměti, že to bude vyžadovat velké úsilí a odhodlání. Dobře se připravte na přijímací zkoušky, zlepšujte své znalosti a dovednosti v oblasti přírodovědných předmětů, pracujte na své komunikaci a schopnosti prezentovat své myšlenky.

Na jaké fakultě mám největší šanci na úspěch?

V tabulce jsme vám shrnuli základní data o počtech uchazečů a počtech přijatých na jednotlivých fakultách v České republice, z čehož je vypočítaná percentuální úspěšnost. Z této tabulky vychází nejlépe lékařská fakulta na Ostravské univerzitě a hned po ní lékařská fakulta v Hradci Králové.

Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.