Test z fyziky se zaměřuje převážně na příklady, které prověřují praktickou znalost a pochopení teorie je obsaženo jen v menší míře. Při studiu fyziky je důležité se zaměřit na základní fyzikální pojmy a principy. V testech se objevují tato témata:

  • mechanika;
  • kmitání;
  • vlnění;
  • akustika;
  • termika;
  • molekulová fyzika;
  • elektřina;
  • magnetismus;
  • elektromagnetické vlnění;
  • optika.

Kromě toho je nutné si osvojit fyzikální zákony, převody jednotek, vzorce a jednotky. Při řešení příkladů je také důležité rozumět principům, na kterých děje probíhají. Někdy je nutné odvozovat vzorce ze základních principů, což vyžaduje hlubší porozumění danému tématu.

Celkově je byste měli mít pevné základy v základních fyzikálních principech a rozumět jejich praktickému využití. S takovouto výbavou budete schopni řešit nové problémy a aplikovat fyzikální principy na nové situace.

Všem těmto tématům se věnují řešené modelové otázky ve studijním plánu.

Modelová otázka:

O jednotlivých okruzích

Z mechaniky se vyskytují otázky z oblasti kinematiky a dynamiky, tvoří významnou část zkouškových testů. Tyto oblasti jsou probírány převážně v prvním a druhém ročníku SŠ a je tedy důležité je nezapomínat při přípravě. V kinematice se často objevují úlohy o různých typech pohybů, včetně pohybu po kružnici. Otázky z dynamiky jsou obvykle podobné, ale zaměřují se na příčiny těchto pohybů a také na síly působící mezi tělesy a jejich důsledky na tělesa. I když je fyzika především logickou disciplínou, pro zvládnutí příkladů z této kapitoly je nutné znát vzorce z obou oblastí alespoň v základní podobě, abyste je mohli použít při odvozování vzorců pro jednotlivé příklady. Dále se zde mohou objevit otázky zaměřené na kapaliny, konkrétně hydrostatiku a hydrodynamiku, a na plyny, a to aerostatiku a aerodynamiku.

V testech se budete setkávat s otázkami, které testují vaše znalosti v oblasti mechanického kmitání, vlnění a akustiky. Tyto témata obvykle probírají až ve druhém ročníku střední školy, jsou poměrně náročné a pro jejich dokonalé zvládnutí je nezbytné pochopit principy a naučit se správně aplikovat vzorce.

Termika je oblast fyziky zabývající se vlastnostmi látek v kontextu teploty. Termika zahrnuje také termodynamiku, což je nauka o teple a tepelných jevech, která tvoří důležitou část otázek. V příkladech se zaměříte na teplotu a její změny, teplo, tepelné výměny, děje s ideálním plynem a termodynamické zákony. Stejně jako v jiných kapitolách, i zde jsou témata propojena a můžete očekávat určitou míru překryvu s kapitolou molekulové fyziky, která následuje. Tyto otázky jsou velmi běžné v přijímacích testech a je důležité pochopit principy a naučit se aplikovat vzorečky z této oblasti.

Molekulová fyzika se zaměřuje na otázky týkající se částicové struktury látek a jejích projevů v makroskopickém měřítku. Tato problematika úzce souvisí s termikou a doplňuje její témata, jako je teplotní roztažnost, krystalické látky, povrchové napětí a vlhkost vzduchu. Společně tyto dvě kapitoly pokrývají většinu témat molekulové fyziky včetně jejich vlivů na fyziku makrosvěta.

Otázky elektřiny a magnetismu kladou důraz na stejnosměrný elektrický proud a s ním související vlastnosti, obvody a jevy. Také se zde nacházejí otázky týkající se základních součástek elektrických obvodů, jejich zapojení a vlastností elektrických spotřebičů a strojů. Kromě fyzikálních vzorečků je důležitá také schopnost logického uvažování a prostorová představivost. Také se zde nachází úkoly zaměřující se na střídavý elektrický proud, elektromagnetickou indukci, oscilátory a polovodičové součástky, stejně jako na praktické aspekty elektrického proudu a distribuční sítě. Stejně jako v následujícím okruhu o elektromagnetickém vlnění lze najít analogie s mechanickým kmitáním a vlněním, protože tyto témata se vzájemně prolínají a doplňují.

Okruh elektromagnetického vlnění skrývá širokou škálu otázek, věnujících se elektromagnetickému vlnění obecně, včetně úloh zaměřených na světlo jako elektromagnetické vlnění. Tato část se dotýká i vlnové optiky.

Poslední okruh, optika, pojímá geometrickou optiku, která se zabývá paprsky světla jako přímými či zakřivenými čarami. Obsahuje otázky týkající se zrcadel, čoček, lidského oka a různých optických přístrojů.

Dále, jak jsme již zmínili v úvodu, jsou otázky zaměřeny na ověření základních principů fyziky a jsou nedílnou součástí každého testu. Tyto otázky se obvykle týkají veličin soustavy SI, jejich vlastností, rozdělení a převodů, ale také mohou obsahovat úlohy z matematiky nebo geometrie. Řešení těchto otázek vyžaduje logické myšlení, nejde tedy jen o memorování vzorců a definic. Znalost principů, na kterých je tato kapitola založena, je užitečná pro zvládnutí i dalších oblastí testů a měla by být tudíž důležitou součástí vaší přípravy.

Studijní plán na přijímačky

K úspěšné přípravě na přijímačky na medicínu ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA MEDICÍNU!
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.