Zatímco kapitola Mechanika I se věnuje převážně hmotným bodům, jejich pohybům a vlastnostem těchto pohybů, Mechanika II obsahuje otázky týkající se kapalin (hydrostatika hydrodynamika) a plynů (aerostatika aerodynamika). Obě kapitoly se však prolínají a obsahově doplňují, mělo by na ně být tedy nahlíženo společně. Těžištěm Mechaniky I byly příklady s pohyby těles (hmotných bodů), v této kapitole dostávají větší prostor další neméně důležité otázky a principy z mechaniky.

Modelové otázky - Mechanika II

Medicína Fyzika otázka ID 3230

Pomocí kterého z následujících vzorců lze vypočítat gravitační potenciální energii tělesa, jež se nachází v malé výšce nad povrchem Země, který považujeme za nulovou hladinu potenciální energie? Κ (kappa) je gravitační zrychlení, g tíhové zrychlení.


Medicína Fyzika otázka ID 3228

Máme 3 nádoby naplněné do stejné výšky vodou. První nádoba má tvar válce, druhá nádoba tvar komolého kužele a třetí nádoba má tvar kužele. Mají­‑li podstavy všech 3 nádob stejný poloměr, které z následujících tvrzení správně popisuje tlakovou sílu, kterou voda působí na dno nádob?


Medicína Fyzika otázka ID 3227

Ve dvou nádobách válcového tvaru se nachází nestlačitelná kapalina a tyto nádoby jsou uzavřeny pohyblivým pístem, který svými rozměry dokonale kopíruje vnitřní průřez nádoby. Jestliže píst v první nádobě bude mít poloměr r1 a píst ve druhé nádobě poloměr r2 = 4 · r1, jaký bude vztah mezi tlaky p1 a p2 v jednotlivých nádobách za předpokladu, že síly F1 a F2, které působí na jednotlivé písty, jsou stejně velké?


Medicína Fyzika otázka ID 3225

Které z následujících tvrzení o Bernoulliho rovnici je správné?


Medicína Fyzika otázka ID 3223

Jímací nádrž na vodu má tvar kvádru o výšce 2,5 m. Je­‑li do tří pětin naplněná vodou, přičemž stojí dnem na rovné a pevné zemi a na stěny působí tlakem pouze voda (zevnitř) a vzduch (zvenku), z následujících tvrzení bude platit:


1 [2]
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.