V této kapitole se v návaznosti na kapitolu předcházející objevují příklady věnované elektromagnetickým dějům a jevům. Najdete zde otázky o střídavém elektrickém proudu, jeho vlastnostech a obvodech, dále otázky o elektromagnetické indukcielektromagnetickém oscilátorupolovodičových součástkách a v neposlední řadě také úlohy o praktických aspektech elektrického proudu a o elektrické rozvodné síti. Podobně jako v následující kapitole Elektromagnetické vlnění lze u řady úloh hledat analogie s mechanickým kmitáním a vlněním, neboť se znalosti z těchto kapitol vzájemně prolínají a doplňují.

Modelové otázky - Elektřina a magnetismus II

Medicína Fyzika otázka ID 3500

Která z následujících dvojic „elektrické zařízení/součástka – podstata tohoto zařízení / této součástky“ je správná?


Medicína Fyzika otázka ID 3499

Která z následujících dvojic „elektrické zařízení / součástka – podstata tohoto zařízení / této součástky“ je nesprávná?


Medicína Fyzika otázka ID 3498

Podle kterého z následujících vzorců lze vypočítat magnetický indukční tok protékající plochou S rovinného závitu, umístěného v magnetickém poli o magnetické indukci B rotujícího kolem jedné osy s frekvencí otáčení f (osa není shodná s osou vystupující kolmo z roviny závitu)?


Medicína Fyzika otázka ID 3496

Kovy, jako jsou měď či hliník, vynikají vlastnostmi, které umožňují jejich využití v demonstračních experimentech za účelem pozorování elektromagnetické indukce, mezi něž patří například zasunování magnetu do závitu tvořeného některým ze jmenovaných kovů. Těmito vlastnostmi jsou:


Medicína Fyzika otázka ID 3495

O alternátoru platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3492

Galvanické pokovování je:


Medicína Fyzika otázka ID 3486

Rovnice pro výpočet okamžité hodnoty napětí a proudu v LC oscilačním obvodu s vlastním kmitáním má tvar:


Medicína Fyzika otázka ID 3485

Která z následujících rovnic správně popisuje vztah mezi napětím, proudem a počtem závitů na primární (U1, I1, N1) a sekundární (U2, I2, N2) cívce transformátoru?


Medicína Fyzika otázka ID 3482

Které z následujících tvrzení o polovodičových součástkách je správné?


Medicína Fyzika otázka ID 3481

V dielektriku může působením vnějšího elektrického pole dojít k:


1 [2] 3 4
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.