Pro úspěšné absolvování zkoušky z biologie, je nutné mít dobrý přehled o tématech, které jsou v testech běžně pokryty. Test z biologie obvykle obsahuje otázky z těchto okruhů:

 • historie;
 • eukaryotická buňka;
 • viry a prokaryota;
 • biologie rostlin a hub;
 • biologie člověka;
 • ekologie;
 • evoluce.

Všem těmto okruhům se věnují řešené modelové otázky ve studijním plánu.

Modelová otázka:

Modelové otázky na medicínu z biologie

O jednotlivých okruzích

Historie biologie spojuje biologii a dějiny. Tato část se zaměřuje na významné milníky historie biologie, genetiky a medicíny, a může být někdy obtížnější než ostatní kapitoly, jelikož zkouškové testy mohou obsahovat otázky z různých období historie.

V okruhu eukaryotické buňky je potřeba se zaměřit zejména na její molekulární podstatu, fyziologii, strukturu a základy buněčného dělení.

 • Co se týče molekulární podstaty eukaryotické buňky, otázky se věnují základním funkcím a struktuře eukaryotické buňky, zejména pak proteinům, nukleovým kyselinám a energetickému metabolismu buňky. Otázky, které v této části naleznete, jsou úzce propojeny s biochemickými tématy, které se většinou vyučují v rámci chemického učiva. Je důležité, abyste měli pevné znalosti z oblasti chemie a biochemie, abyste mohli správně porozumět této části učiva biologie. Proto je důležité, abyste se věnovali studiu těchto témat a naučili se potřebné principy a koncepty, aby vaše příprava na test byla úspěšná.
 • Otázky z oblasti struktury eukaryotické buňky se zaměřují převážně na buněčné organely a struktury podobné velikosti.
 • Při studování fyziologie eukaryotické buňky se podívejte také na fyziologii mnohobuněčných organismů, které jsou tvořeny těmito buňkami. Test obsahuje otázky týkající se obecné fyziologie eukaryotických organismů, taxonomie a nejdůležitějších vlastností mnohobuněčných organismů, jakož i druhových rozdílů mezi nimi. Součástí testu jsou také úlohy věnované rozmnožování mnohobuněčných organismů.
 • U dělení se otázky soustředí na různé typy buněčného dělení, fáze buněčného cyklu a samotné dělení, vlastnosti pohlavních buněk a struktury, které se na buněčném dělení podílejí.

Otázky týkající se virů a prokaryot se zaměřují na rozdíly mezi nebuněčnými organismy (viry), prokaryotickými a eukaryotickými buňkami, základní stavbu a fyziologii virů a prokaryotických buněk a také na onemocnění, které jsou způsobené patogeny z řad těchto organismů.

Téma biologie rostlin a hub se v rámci studia medicíny mohou jevit jako okrajové, nicméně často se objevují v testech přijímacího řízení. Zvláštní pozornost věnujte fotosyntéze, která je pro většinu rostlin klíčovým procesem, a proto se často objevuje v testech. Otázky se zaměřují na uzpůsobení rostlin pro fotosyntézu, samotný proces a chemické reakce, které s ním souvisí, a také na důsledky fotosyntézy. Dále jsou zde také potřeba znalosti o stavbě rostlin a hub, jejich taxonomii a rozmnožování.

Že se v testech objeví biologie člověka asi nikoho nepřekvapí. Zejména je kladen důraz na soustavy: kosterní, svalovou a oběhovou.

 • Kosterní soustava zahrnuje otázky týkající se celé kostry a také struktury samotných kostí, včetně jejich vzniku a přestavby. Zvláštní pozornost je věnována jednotlivým kostem a jejich latinským názvům, dobře se tedy naučte názvy kostí nejen v češtině, ale i v latině. Tato znalost vám bude užitečná nejen při přijímacích zkouškách, ale i při samotném studiu na lékařské fakultě, kde si takto můžete udělat lehký náskok oproti kolegům, kteří se latinskému názvosloví nevěnovali tolik jako vy.
 • Dále svalová soustava neboli otázky zaměřené na stavbu svalů, jejich funkci, dělení a vlastnosti. Začněte s těmi nejvýznamnějšími svaly lidského těla – svaly končetin a další velké svaly, jako jsou svaly hrudníku, břicha či zádové svaly. Naleznete zde otázky na jejich stavbu, funkci, dělení, vlastnosti a lokalizaci. Je důležité se naučit jejich latinské názvy, nejen české.
 • A konečně soustava oběhová. Je třeba se seznámit s anatomickou a fyziologickou strukturou lidského oběhového systému. Otázky jsou kladeny například na funkce jednotlivých částí srdce, oběhové dráhy krve nebo regulace krevního tlaku. Věnujte prosím této oblasti dostatek času a energie.

Ekologie, tedy věda o vztazích mezi organismy v přírodě, bývá na středních školách často podceňována. Spolu s evoluční biologií nabízí komplexní pohled na biologické systémy. I když se může zdát, že ekologie a evoluce jsou jednoduchá témata, není vhodné je podceňovat – specifická terminologie a koncepty těchto oblastí jsou zásadní pro úspěšné zodpovězení testových otázek. I když otázky z ekologie nejsou v přijímacích testech časté, jejich pochopení vám umožní lépe porozumět celé biologii.

Studijní plán na přijímačky

K úspěšné přípravě na přijímačky na medicínu ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA MEDICÍNU!
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.