Tato podkapitola chemie věnující se chemickým výpočtům je zaměřena obecně na příklady s fyzikální veličinou látkové množství. Od těch jednodušších, jejichž cílem je určit neznámé hodnoty fyzikálních veličin souvisejících s látkovým množstvím na základě poskytnutých údajů, dojdete až k těm, u kterých budete muset určovat výtěžky nebo množství reaktantů chemických reakcí na základě výpočtů s látkovým množstvím. Stejně tak jsou v této kapitole obsaženy úlohy využívající hmotnostního zlomku, které ověřují vaše schopnosti určovat složení jak molekul, tak směsí. K úspěšnému vyřešení otázek se předpokládají dobré znalosti napříč celou chemií, od složení anorganických molekul až po základní biochemické reakce. Je tedy sice možné otázky z této kapitoly zkoušet „bez přípravy“, lepší však je věnovat se jim až po studiu chemické teorie.

V úlohách této kapitoly se obecně předpokládá znalost přibližných relativních atomových hmotností vodíku (1), uhlíku (12) a kyslíku (16), případně též dusíku (14). Ostatní potřebné relativní atomové hmotnosti bývají uvedeny v zadání. Při výpočtech se využívá toho, že relativní atomová hmotnost číselně odpovídá molární hmotnosti vyjádřené v jednotkách g/mol. U úloh pracujících s objemem plynu předpokládáme ideální chování plynu.

Modelové otázky - Látkové množství, hmotnostní zlomek

Medicína Chemie otázka ID 3688

Kolik molů draselných iontů obsahuje roztok vzniklý rozpuštěním 35 gramů chloridu draselného ve vodě? Ar(K) = 39; Ar(Cl) = 35,5


Medicína Chemie otázka ID 3687

Jaký objem bude za standardních podmínek zaujímat 250 gramů kryptonu?


Medicína Chemie otázka ID 3686

Molární hmotnost plynné směsi je 28 g/mol. Jaká je hustota této směsi za standardních podmínek?


Medicína Chemie otázka ID 3685

Reakcí hliníku s chlorovodíkem vzniká chlorid hlinitý a vodík. Kolik gramů chlorovodíku potřebujeme k přípravě 58 gramů chloridu hlinitého? Ar(Al) = 27; Ar(Cl) = 35,5


Medicína Chemie otázka ID 3683

Jaká je hustota argonu za standardních podmínek? Ar(Ar) = 40


Medicína Chemie otázka ID 3678

Jaká je hmotnost 20 litrů methanu za standardních podmínek?


Medicína Chemie otázka ID 3677

Jaký objem vodíku vznikne při reakci 5 gramů sodíku s nadbytkem vody? Ar(Na) = 23


Medicína Chemie otázka ID 3675

Jaká je hmotnost 2,8 molu propenu?


Medicína Chemie otázka ID 3674

Jaká je hmotnost 1 atomu fluoru? Ar(F) = 19


Medicína Chemie otázka ID 3668

Kolik gramů dusičnanu stříbrného je potřeba pro úplné vysrážení chloridových iontů z roztoku vzniklého rozpuštěním 25 g chloridu sodného? Ar(Ag) = 108; Ar(Na) = 23; Ar(Cl) = 35,5


[1] 2 3 4 5
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.