Tato podkapitola chemie věnující se chemickým výpočtům je zaměřena obecně na příklady s fyzikální veličinou látkové množství. Od těch jednodušších, jejichž cílem je určit neznámé hodnoty fyzikálních veličin souvisejících s látkovým množstvím na základě poskytnutých údajů, dojdete až k těm, u kterých budete muset určovat výtěžky nebo množství reaktantů chemických reakcí na základě výpočtů s látkovým množstvím. Stejně tak jsou v této kapitole obsaženy úlohy využívající hmotnostního zlomku, které ověřují vaše schopnosti určovat složení jak molekul, tak směsí. K úspěšnému vyřešení otázek se předpokládají dobré znalosti napříč celou chemií, od složení anorganických molekul až po základní biochemické reakce. Je tedy sice možné otázky z této kapitoly zkoušet „bez přípravy“, lepší však je věnovat se jim až po studiu chemické teorie.

V úlohách této kapitoly se obecně předpokládá znalost přibližných relativních atomových hmotností vodíku (1), uhlíku (12) a kyslíku (16), případně též dusíku (14). Ostatní potřebné relativní atomové hmotnosti bývají uvedeny v zadání. Při výpočtech se využívá toho, že relativní atomová hmotnost číselně odpovídá molární hmotnosti vyjádřené v jednotkách g/mol. U úloh pracujících s objemem plynu předpokládáme ideální chování plynu.

Modelové otázky - Látkové množství, hmotnostní zlomek

Medicína Chemie otázka ID 2757

Vypočítejte počet molekul uhličitanu vápenatého o hmotnosti 0,3 ng. Ar(Ca) = 40


Medicína Chemie otázka ID 2756

Jaká je hmotnost 5 milionů molekul síranu železnatého? Ar(Fe) = 56; Ar(S) = 32


Medicína Chemie otázka ID 2754

Kolik atomů vápníku obsahuje 1,5 molu síranu vápenatého?


Medicína Chemie otázka ID 2751

Jaká je hmotnost hydroxidu sodného, který má látkové množství 1,4 mol? Ar(Na) = 23


Medicína Chemie otázka ID 2750

Jaká je hmotnost dusičnanu amonného, který obsahuje právě 18 g dusíku? Ar(N) = 14


Medicína Chemie otázka ID 2749

Jaká je hmotnost uhličitanu sodného, který obsahuje právě 14 g sodíku? Ar(Na) = 23


Medicína Chemie otázka ID 2745

Kolik gramů síry je obsaženo ve 130 g síranu železitého? Ar(S) = 32; Ar(Fe) = 56


Medicína Chemie otázka ID 2744

Kolik gramů vápníku je obsaženo v 15 g oxidu vápenatého? Ar(Ca) = 40


Medicína Chemie otázka ID 2743

V roztoku neznámé sloučeniny ve vodě, který má hmotnost 120 g, je 85 g vody. Jaký je hmotnostní zlomek neznámé sloučeniny v roztoku?


Medicína Chemie otázka ID 2742

Roztok bromidu draselného obsahuje 20 g KBr a 100 g vody. Jaký je hmotnostní zlomek bromidu draselného?


1 2 3 [4] 5
Tipy k přijímačkám
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2022 Scholastik s.r.o.