Tato podkapitola chemie věnující se chemickým výpočtům je zaměřena obecně na příklady s fyzikální veličinou látkové množství. Od těch jednodušších, jejichž cílem je určit neznámé hodnoty fyzikálních veličin souvisejících s látkovým množstvím na základě poskytnutých údajů, dojdete až k těm, u kterých budete muset určovat výtěžky nebo množství reaktantů chemických reakcí na základě výpočtů s látkovým množstvím. Stejně tak jsou v této kapitole obsaženy úlohy využívající hmotnostního zlomku, které ověřují vaše schopnosti určovat složení jak molekul, tak směsí. K úspěšnému vyřešení otázek se předpokládají dobré znalosti napříč celou chemií, od složení anorganických molekul až po základní biochemické reakce. Je tedy sice možné otázky z této kapitoly zkoušet „bez přípravy“, lepší však je věnovat se jim až po studiu chemické teorie.

V úlohách této kapitoly se obecně předpokládá znalost přibližných relativních atomových hmotností vodíku (1), uhlíku (12) a kyslíku (16), případně též dusíku (14). Ostatní potřebné relativní atomové hmotnosti bývají uvedeny v zadání. Při výpočtech se využívá toho, že relativní atomová hmotnost číselně odpovídá molární hmotnosti vyjádřené v jednotkách g/mol. U úloh pracujících s objemem plynu předpokládáme ideální chování plynu.

Modelové otázky - Látkové množství, hmotnostní zlomek

Medicína Chemie otázka ID 2741

Jaký je hmotnostní zlomek dusíku v dusitanu sodném? Ar(N) = 14; Ar(Na) = 23


Medicína Chemie otázka ID 2740

Jaký je hmotnostní zlomek vodíku v kyselině sírové? Mr(H2SO4) = 98


Medicína Chemie otázka ID 2738

1 mol ideálního plynu má za standardních podmínek objem:


Medicína Chemie otázka ID 2737

Objem, který zaujímá 1 mol ideálního plynu:


Medicína Chemie otázka ID 2735

Které z následujících tvrzení je platné pro Avogadrovu konstantu?


1 2 3 4 [5]
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.