V kapitole Mechanika I se setkáte s otázkami z oblasti kinematiky dynamiky, které pravidelně tvoří nemalou část zkouškových testů. Jedná se o učivo probírané převážně v prvním a druhém ročníku SŠ, je tedy dobré přípravu v těchto oblastech nepodcenit. V rámci kinematiky se velmi často vyskytují úlohy o rozličných druzích pohybů včetně pohybu po kružnici. Otázky z oblasti dynamiky bývají podobné, ovšem se zaměřením na příčiny těchto pohybů a též na silová působení mezi tělesy a jejich důsledky pro tato tělesa. Přestože je fyzika hlavně logickou vědní disciplínou, pro zvládnutí příkladů z této kapitoly se nevyhnete vzorcům z obou zmíněných oblastí, a je tedy třeba se naučit alespoň jejich základní tvary, abyste z nich byli schopni odvodit vzorce pro jednotlivé příklady. Tyto úlohy doplňuje kapitola Mechanika II, která bsahuje otázky týkající se kapalin (hydrostatika hydrodynamika) a plynů (aerostatika aerodynamika)

Modelové otázky - Mechanika I

Medicína Fyzika otázka ID 3221

Je­‑li na dlouhou, uprostřed podepřenou desku do vzdálenosti 4 m od středu umístěn předmět o hmotnosti 15 kg a do vzdálenosti 6 m na druhou stranu od středu druhý předmět, deska je v rovnováze. Jak velkou zátěž je třeba přidat k prvnímu předmětu, jestliže druhý předmět je posunut do vzdálenosti 12 m od středu desky?


Medicína Fyzika otázka ID 3219

Je­‑li na dlouhou, uprostřed podepřenou desku do vzdálenosti 4 m od středu umístěn předmět o hmotnosti 30 kg, jak těžký předmět musí být umístěn do vzdálenosti 6 m na druhou stranu od středu, aby deska byla v rovnováze?


Medicína Fyzika otázka ID 3218

Na jedné misce rovnoramenných vah je umístěno těleso o hmotnosti 3 kg, na druhé misce pak těleso o hmotnosti 4,5 kg. Na jakou délku by bylo třeba upravit některé z ramen, aby byly misky zatížené těmito tělesy v rovnováze?


Medicína Fyzika otázka ID 3217

Těleso o objemu 50 ml a hmotnosti 15 g v nádobě vyplněné 2 litry vody (ρ = 1 000 kg/m3) stoupá k hladině rovnoměrným přímočarým pohybem při rychlosti 10 cm/s. Jak velká síla působí na těleso proti směru jeho pohybu?


Medicína Fyzika otázka ID 3216

Těleso o objemu 50 ml a hmotnosti 200 g v nádobě vyplněné 2 litry vody (ρ = 1 000 kg/m3) klesá ke dnu rychlostí 10 cm/s. Jak velká síla působí na těleso proti směru jeho pohybu?


Medicína Fyzika otázka ID 3213

Pro sílu platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3210

V grafu zobrazujícím závislost dráhy rovnoměrného pohybu (bez počáteční dráhy) na čase t bude křivka zobrazující dráhu s:


Medicína Fyzika otázka ID 3208

V grafu zobrazujícím závislost rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu bez počáteční rychlosti na čase t bude křivka zobrazující rychlost v:


Medicína Fyzika otázka ID 3206

O úhlové rychlosti rovnoměrného pohybu po kružnici platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3202

O slapových jevech, mezi které patří mj. příliv a odliv, platí následující tvrzení:


[1] 2 3 4 5
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.