V kapitole Mechanika I se setkáte s otázkami z oblasti kinematiky dynamiky, které pravidelně tvoří nemalou část zkouškových testů. Jedná se o učivo probírané převážně v prvním a druhém ročníku SŠ, je tedy dobré přípravu v těchto oblastech nepodcenit. V rámci kinematiky se velmi často vyskytují úlohy o rozličných druzích pohybů včetně pohybu po kružnici. Otázky z oblasti dynamiky bývají podobné, ovšem se zaměřením na příčiny těchto pohybů a též na silová působení mezi tělesy a jejich důsledky pro tato tělesa. Přestože je fyzika hlavně logickou vědní disciplínou, pro zvládnutí příkladů z této kapitoly se nevyhnete vzorcům z obou zmíněných oblastí, a je tedy třeba se naučit alespoň jejich základní tvary, abyste z nich byli schopni odvodit vzorce pro jednotlivé příklady. Tyto úlohy doplňuje kapitola Mechanika II, která bsahuje otázky týkající se kapalin (hydrostatika hydrodynamika) a plynů (aerostatika aerodynamika)

Modelové otázky - Mechanika I

Medicína Fyzika otázka ID 2660

S jakým zrychlením se pohybuje startující letadlo, jestliže při rozjezdu z klidu urazí rovnoměrně zrychleným pohybem za 10 s dráhu dlouhou 200 m?


Medicína Fyzika otázka ID 2657

Jaký tvar bude mít projekce závislosti rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu bez počáteční rychlosti na čase v kartézské soustavě souřadnic?


1 2 3 4 [5]
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.