V kapitole Mechanika I se setkáte s otázkami z oblasti kinematiky dynamiky, které pravidelně tvoří nemalou část zkouškových testů. Jedná se o učivo probírané převážně v prvním a druhém ročníku SŠ, je tedy dobré přípravu v těchto oblastech nepodcenit. V rámci kinematiky se velmi často vyskytují úlohy o rozličných druzích pohybů včetně pohybu po kružnici. Otázky z oblasti dynamiky bývají podobné, ovšem se zaměřením na příčiny těchto pohybů a též na silová působení mezi tělesy a jejich důsledky pro tato tělesa. Přestože je fyzika hlavně logickou vědní disciplínou, pro zvládnutí příkladů z této kapitoly se nevyhnete vzorcům z obou zmíněných oblastí, a je tedy třeba se naučit alespoň jejich základní tvary, abyste z nich byli schopni odvodit vzorce pro jednotlivé příklady. Tyto úlohy doplňuje kapitola Mechanika II, která bsahuje otázky týkající se kapalin (hydrostatika hydrodynamika) a plynů (aerostatika aerodynamika)

Modelové otázky - Mechanika I

Medicína Fyzika otázka ID 2678

Dělová koule o hmotnosti 4 kg je vystřelena kolmo vzhůru do výšky 405 m. Jak dlouho bude při zanedbání odporu vzduchu trvat, než po dosažení nejvyššího bodu trajektorie dopadne zpět do místa výstřelu?


Medicína Fyzika otázka ID 2676

Za jak dlouho spadne předmět o hmotnosti 25 kg z výšky 2 km v homogenním tíhovém poli Země, jestliže na něj v průběhu pádu nepůsobí odpor vzduchu?


Medicína Fyzika otázka ID 2673

Jestliže v homogenním gravitačním poli začne těleso A padat s nulovou počáteční rychlostí a ve stejný okamžik začne těleso B o stejných parametrech padat s počáteční rychlostí 5 m/s v horizontálním směru, které z následujících tvrzení bude správně popisovat situaci při dopadu těles na vodorovnou podložku, jestliže je zanedbán vliv tření a odporu vzduchu?


Medicína Fyzika otázka ID 2671

Jakou rychlost získá při zanedbání odporu vzduchu těleso padající v homogenním gravitačním poli Země z výšky 125 m, jestliže jeho hmotnost je 5 kg?


Medicína Fyzika otázka ID 2670

S jakým zrychlením se bude pohybovat těleso o hmotnosti 10 kg, které z výšky 15 km padá na povrch se Zemí identické planety bez atmosféry, a tedy během pádu nedochází ke tření?


Medicína Fyzika otázka ID 2669

Jak velká síla působí na závaží o hmotnosti 15 kg, které je zavěšeno na laně navíjeném konstantní rychlostí 0,2 m/s, jestliže je zanedbán odpor prostředí?


Medicína Fyzika otázka ID 2667

Jak velká rovnoměrně působící síla je třeba k tomu, aby během 30 s zastavila těleso o hmotnosti 60 kg pohybující se bez tření po vodorovné podložce s počáteční rychlostí 10 m/s?


Medicína Fyzika otázka ID 2666

Odbrzděný železniční vagon o hmotnosti 20 t se samovolně rozjel z mírného kopce a během klesání nabral rychlost 10 m/s. Pod kopcem vagon narazil do budovy stojící na konci kolejí a zabořil se půl metru hluboko do její stěny. Jak dlouho trvalo, než se vagon o stěnu zastavil, jestliže se jednalo o rovnoměrně zpomalený pohyb?


Medicína Fyzika otázka ID 2664

Které z následujících tvrzení neplatí pro fyzikální veličinu impuls síly?


Medicína Fyzika otázka ID 2661

Za jak dlouho urazí automobil pohybující se rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 4 m/s2 dráhu dlouhou 200 m?


1 2 3 [4] 5
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.