V kapitole Mechanika I se setkáte s otázkami z oblasti kinematiky dynamiky, které pravidelně tvoří nemalou část zkouškových testů. Jedná se o učivo probírané převážně v prvním a druhém ročníku SŠ, je tedy dobré přípravu v těchto oblastech nepodcenit. V rámci kinematiky se velmi často vyskytují úlohy o rozličných druzích pohybů včetně pohybu po kružnici. Otázky z oblasti dynamiky bývají podobné, ovšem se zaměřením na příčiny těchto pohybů a též na silová působení mezi tělesy a jejich důsledky pro tato tělesa. Přestože je fyzika hlavně logickou vědní disciplínou, pro zvládnutí příkladů z této kapitoly se nevyhnete vzorcům z obou zmíněných oblastí, a je tedy třeba se naučit alespoň jejich základní tvary, abyste z nich byli schopni odvodit vzorce pro jednotlivé příklady. Tyto úlohy doplňuje kapitola Mechanika II, která bsahuje otázky týkající se kapalin (hydrostatika hydrodynamika) a plynů (aerostatika aerodynamika)

Modelové otázky - Mechanika I

Medicína Fyzika otázka ID 3199

Pro dostředivé zrychlení hmotného bodu pohybujícího se po kružnici platí vzorec:


Medicína Fyzika otázka ID 3196

Pro rovnoměrný pohyb po kružnici platí následující vztah/y:


Medicína Fyzika otázka ID 3195

Celková kinetická energie tělesa, které vykonává posuvný a rotační pohyb zároveň, se vypočte podle vzorce:


Medicína Fyzika otázka ID 3194

Kinetická energie je:


Medicína Fyzika otázka ID 3193

Pro jednotku fyzikální veličiny síla platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3192

Začne­‑li na těleso v klidu působit konstantní, nenulová výsledná síla, lze pohybové vlastnosti tělesa popsat následovně:


Medicína Fyzika otázka ID 3191

Pokud dva hmotné body přesuneme do vzdálenosti rovné čtyřnásobku původní vzdálenosti, dojde mezi těmito body k následující změně gravitační síly:


Medicína Fyzika otázka ID 3190

Newtonův třetí pohybový zákon lze vyložit následovně:


Medicína Fyzika otázka ID 3185

Automobil se začal ze stoje rozjíždět po rovné silnici rovnoměrně zrychleným pohybem. Jak velké rychlosti automobil dosáhl za 10 sekund, dosáhla­‑li hnací síla na styku pneumatik s vozovkou 6 000 N a automobil měl hmotnost 1 500 kg?


Medicína Fyzika otázka ID 2698

Jak se změní gravitační síla působící mezi dvěma tělesy, jestliže dojde k trojnásobnému nárůstu vzdálenosti těchto dvou těles?


1 [2] 3 4 5
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.