V kapitole Mechanika I se setkáte s otázkami z oblasti kinematiky dynamiky, které pravidelně tvoří nemalou část zkouškových testů. Jedná se o učivo probírané převážně v prvním a druhém ročníku SŠ, je tedy dobré přípravu v těchto oblastech nepodcenit. V rámci kinematiky se velmi často vyskytují úlohy o rozličných druzích pohybů včetně pohybu po kružnici. Otázky z oblasti dynamiky bývají podobné, ovšem se zaměřením na příčiny těchto pohybů a též na silová působení mezi tělesy a jejich důsledky pro tato tělesa. Přestože je fyzika hlavně logickou vědní disciplínou, pro zvládnutí příkladů z této kapitoly se nevyhnete vzorcům z obou zmíněných oblastí, a je tedy třeba se naučit alespoň jejich základní tvary, abyste z nich byli schopni odvodit vzorce pro jednotlivé příklady. Tyto úlohy doplňuje kapitola Mechanika II, která bsahuje otázky týkající se kapalin (hydrostatika hydrodynamika) a plynů (aerostatika aerodynamika)

Modelové otázky - Mechanika I

Medicína Fyzika otázka ID 2696

Jak se změní úhlová rychlost hmotného bodu pohybujícího se rovnoměrným pohybem po kružnici, jestliže se poloměr této kružnice zmenší na polovinu, ale vlastní rychlost pohybu je zachována?


Medicína Fyzika otázka ID 2694

Hmotný bod o hmotnosti 1 kg obíhá po kružnici o poloměru 2 m s úhlovou rychlostí 20 rad · s−1. Jaká je kinetická energie tohoto bodu?


Medicína Fyzika otázka ID 2692

Na hmotný bod pohybující se konstantní rychlostí 10 m/s po kružnici kolem středu otáčení působí odstředivé zrychlení o velikosti dvojnásobku tíhového zrychlení Země. V jaké vzdálenosti od středu otáčení se bod pohybuje?


Medicína Fyzika otázka ID 2691

Jestliže hmotný bod obíhá kružnici o průměru 4 m a pohybuje se přitom rychlostí 10 m/s, kolikrát kružnici oběhne za 1 min?


Medicína Fyzika otázka ID 2690

Jaká je rychlost bodu obíhajícího kružnici o poloměru 1 m, jestliže vykoná 180 otáček za minutu?


Medicína Fyzika otázka ID 2688

Schodiště do prvního patra se skládá ze 14 schodů, přičemž každý schod je 25 cm vysoký a 30 cm dlouhý. Jak velkou potenciální energii získá člověk o hmotnosti 80 kg, který po těchto schodech do prvního patra vyjde, jestliže tak učiní za 15 s?


Medicína Fyzika otázka ID 2686

Které z následujících tvrzení správně popisuje energii tělesa při volném pádu při zanedbání tření a odporu vzduchu?


Medicína Fyzika otázka ID 2685

Jakým způsobem ovlivní přeřazení na nižší převod celkovou práci cyklisty, kterou musí vykonat při výjezdu do kopce vzhledem k situaci, kdy by ke změně převodu nedošlo?


Medicína Fyzika otázka ID 2684

Jestliže v homogenním gravitačním poli Země spadne těleso o hmotnosti 20 kg z výšky 0,5 km, jak velké množství energie se při tomto pádu uvolní?


Medicína Fyzika otázka ID 2683

Dělová koule o hmotnosti 1 000 g se zabořila do cihlové stěny, přičemž od výstřelu po zastavení ve zdi svému okolí odevzdala celkovou energii 20 kJ. Jak velkou počáteční rychlost koule měla?


1 2 [3] 4 5
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.